Det handlar om att avgöra vilken cancervård som i framtiden inte ska ges i alla sex regioner. Det kan handla om vård med låga volymer, som kräver särskild kompetens eller särskilt avancerad teknisk utrustning. Det kan handla om vård som visar dåliga resultat och därför kräver mer forskning.
Behandling av peniscancer och bukspottkörtelcancer är exempel på vård som kan komma att koncentreras. Det berättar Gunilla Gunnarsson, SKL:s samordnare för cancerstrategin och SKL:s representant och ordförande i samverkansgruppen för de sex regionala cancercentrum, RCC, som nu är under uppbyggnad.
Gruppen, som ska arbeta med hela cancerstrategin, ska under två år arbeta fram ett förslag till nationell nivåstruktur för cancervården. Under det närmaste året ska gruppen inhämta material och synpunkter från nationella vårdprogramgrupper, från kvalitetsregistergrupper och en del underlag från de regionala cancercentrumen, berättar Gunilla Gunnarsson. Det andra arbetsåret ska det finnas ett förslag att diskutera. Den 1 september 2013 ska det finnas ett slutligt förslag till struktur och även ett förslag till hur beslut ska tas och av vem.
– Det kan bli Rikssjukvårdsnämnden som beslutar eller landsting och regioner gemensamt, säger Gunilla Gunnarsson.
RCC:s samverkansgrupp ska utöver Gunilla Gunnarsson bestå av de sex centrumcheferna. I skrivande stund är endast två cancercentrum i gång, Syd och Sydöst. Ytterligare två, Stockholm–Gotland och Väst, startar den 1 juni och de två sista, Norr och Uppsala–Örebro, startar i höst.
Överenskommelsen mellan regeringen och SKL om samordningsprocessen presenterades vid en konferens om den nationella cancerstrategin, »Framtidens cancervård«, i Stockholm den 23 maj. Enligt cancerstrategin ska de regionala cancercentrumen vara tydligt profilerade.
– Det kommer att bli en del diskussioner om vilken vård som ska utföras var. Men med en bred överenskommelse tror vi att vi ska komma fram på ett bra sätt, säger David Winks, pressekreterare hos socialminister Göran Hägglund.
I samband med konferensen presenterade regeringen även två uppdrag inom cancerområdet:
Carl Johan Fürst, adjungerad professor i onkologi och palliativ medicin vid Karolinska institutet, ska ta fram en kurs i bemötande, främst avsedd för läkare som lämnar besked till patienter om att deras cancersjukdom inte går att bota.
– Det finns brister på det området. Många läkare vet inte hur man ska uttrycka sig, säger David Winks.
Marie Beckman Suurküla, tidigare sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset i Uppsala, ska se över patologin. Huvudsyftet med översynen är att öka tillgången på patologer. Bristen är stor, och tillgången är ojämnt fördelad över landet.

Läs mer om cancervården på SKL:s webbplats:

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/cancervard

Läs mer om Marie Beckman Suurkülas uppdrag:

Uppdrag att göra en översyn inom cancerområdet