Riksrevisionens granskning av insatserna för en sammanhållen journalföring visar att IT-strategin har genomförts i otakt. Personal inom vård och omsorg har en mycket begränsad tillgång till patientinformation från andra vårdgivare. Detta kan leda till vårdskador och felmedicinering, framhåller Riksrevisionen, som anser att samarbetet kring vem som gör vad och när behöver förtydligas. Samarbetet mellan regeringen och kommuner och landsting måste bli bättre om satsningen på bättre tillgång till patientinformation ska få genomslag i praktiken.
Är införandet av IT-strategin ett misslyckande?
– Samarbetsformen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och privata aktörer och kommuner och landsting. Då är det viktigt att förstå vilket ansvar var och en har. Man behöver också en mekanism för att kontrollera att samarbetet går bra i alla delar, säger Gudrun Antemar, riksrevisor vid Riksrevisionen.
– Problemet är att ingen har tagit ansvar, fortsätter hon.
Riksrevisionen påpekar också att det är viktigt att skilja mellan lokala och nationella behov, och att regeringen bör analysera vad det ökande antalet privata vårdgivare innebär för tillgången till patientinformation, och överväga om det behövs ytterligare lagreglering.
RRiksdag och regering har genom den nationella IT-strategin för vård och omsorg från 2006 uttryckt förväntningar på att vårdpersonal ska ha tillgång till all relevant patientinformation vid rätt tillfälle. Den nationella vårdgarantin och det fria vårdvalet har inneburit att vårdgivarna har blivit fler, vilket ställer nya krav på vårdpersonalen att ta del av information om patienterna.