Forskare vid Sahlgrenska akademin vill genom en randomiserad studie undersöka om fler liv kan räddas vid hjärt–lungräddning om patientens ben höjs, något som skulle kunna öka blodflödet till hjärtat och därmed göra hjärt–lungräddningen effektivare.
En majoritet av den regionala etikprövningsnämndens ledamöter kom fram till att studien inte får genomföras, en bedömning som CEPN delar. Skälet är att forskning på personer som inte kan ge sitt samtycke, som medvetslösa, bara får ske efter samråd med nära anhörig. I det aktuella fallet är det dock omöjligt att leva upp till det kravet, eftersom behandlingen måste påbörjas inom två minuter, vilket inte ger tid att identifiera och kontakta anhöriga. Dessutom är det olämpligt att tillfråga anhöriga när deras närstående befinner sig i ett livshotande läge.

CEPN har nu skickat över sitt avslagsbeslut till regeringen som ett »åskådningsexempel« på hur nuvarande lagstiftning gör att viktig forskning omöjliggörs och att patienter blir utan den bästa behandlingen.
Frågan behandlas inom ramen för den lag om ställföreträdarskap som just nu bereds. Eftersom en sådan lag lär dröja och eftersom en lösning anses brådskande krävde CEPN tillsammans med Vetenskapsrådet och Läkemedelsverket för en tid sedan i en gemensam skrivelse till regeringen att man som en provisorisk åtgärd byter ut ordet »ska« mot »bör« i den paragraf i etikprövningslagen som tar upp samrådskravet.