I det förslag till nya förskrifter som remissbehandlades under våren stod bara att den ansvarige läkaren skulle »ta ställning« till patientens önskemål om att avstå från livsuppehållande åtgärder, däremot inte att önskemålet skulle tillmötesgås. Efter kritik från framför allt Läkaresällskapet har man nu ändrat formuleringarna så att de i det avseendet är mer entydiga. När den ansvarige läkaren förvissat sig om att patienten har förstått konsekvenserna av sitt beslut och står fast vid det ska läkaren »ta ställning i enlighet med patientens önskemål och ombesörja att behandlingen inte inleds eller inte fortsätter«.
Läkaresällskapet ville också ändra skrivningarna när det gäller de situationer när livsuppehållande behandling inte är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet. Här ville man ha ett tillägg som betonade att det inte uteslutande är en medicinsk frågeställning utan även handlar om en etisk bedömning av vad som gagnar patienten. På den punkten fick man dock inte gehör.
De nya reglerna ersätter de allmänna råden om livsuppehållande åtgärder i livets slutskede från 1992.