Den slutsatsen drar CHPM, de europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté, och rekommenderar därför att barn och ungdomar under 20 år inte bör vaccineras med Pandemrix. Det bör bara användas för den gruppen när annat vaccin mot säsongsinfluensa inte finns tillgängligt och om immunisering bedöms som nödvändig.

Kommittén har nu slutfört en utredning som startade 2010 efter att det kommit rapporter om ett ökat antal fall av narkolepsi i samband med vaccinering av Pandemrix.
Det är de epidemiologiska studierna från Sverige och Finland som ligger till grund för kommitténs slutsats. Motsvarande studier har inte gjorts i övriga europeiska länder så man kan därför inte utesluta att det finns en ökad risk även där.

Läkemedelsverket har rapporterat kontinuerligt om eventuella biverkningar från massvaccineringen, och läget har successivt förändrats:
• oktober 2009 skrev Läkemedelsverket att det är vaccinet Pandemrix som ska användas i Sverige mot influensan. Samtidigt redogjorde LMV för de immunstimulerande komponenterna (adjuvans) som ingår i vaccinet.
• november 2009 rekommenderade Läkemedelsverket att alla barn under 3 år borde vaccineras mot (den nya) influensan A/H1N1.
• januari 2010 drog man utifrån det stora antalet vaccinerade och det relativt låga antalet biverkningar slutsatsen att »säkerheten för vaccination med Pandemrix är betryggande«.
• augusti 2010 hade sex rapporter från sjukvården om narkolepsi som misstänkt biverkning av influensavaccinet Pandemrix tagits emot av Läkemedelsverket.
• januari 2011 hade Läkemedelsverket fått in 60 rapporter om narkolepsifall från sjukvården där ett samband med vaccineringen misstänktes.
• juni 2011 redovisas en fallinventeringsstudie som ger vetenskapligt belägg för att det i Sverige finns ett samband mellan en ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar och vaccinering med Pandemrix.

I Sverige rekommenderas inte längre Pandemrix till barn och ungdomar under 18 år, skriver Läkemedelsverket på sin webbplats.