I ett brev till regionstyrelsens arbetsutskott som undertecknats av ett tiotal professorer vid Lunds universitets medicinska fakultet – däribland dekanus, prodekanus och prefekterna vid såväl Lunds som Malmös institutioner – kritiseras tankarna på att koncentrera all högspecialiserad sjukvård i Skåne till ett sjukhus. I stället vill man att profileringen av de två universitetssjukhusen i Lund och Malmö fortsätter.
Det är viktigare att den högspecialiserade vården är samlokaliserad med basvården inom samma specialitet än med andra specialiteter som den inte har så mycket gemensamt med, anser professorerna, som befarar att ett högspecialiserat sjukhus skulle medföra ständiga förflyttningar av patienter, personal och studenter. Det sjukhus, Malmö eller Lund, som blir utan högspecialiserad sjukvård skulle dessutom riskera att utarmas och förlora sin status som universitetssjukhus.

Den uppfattningen delas inte av 47 lundaprofessorer i det så kallade kliniska professorskollegiet, som tidigare under våren skickade ett brev till regionstyrelsen där de tvärtom krävde stopp för profileringsprocessen, som de anser skapar stora problem vad avser logistik, patientsäkerhet, vårdkvalitet och läkarutbildning. I ett längre perspektiv, menar de, bör målet vara att den högspecialiserade vården koncentreras, förslagsvis i form av ett nytt sjukhus i närheten av ett kommande Medicon Village i Lund.