– Det är därifrån vi har hämtat inspiration, säger allmänläkaren Fredrik Carlstedt, som är distriktsläkare i Filipstad. Han är också verksam i SFAM, Svensk förening för allmänmedicin.
SFAM i Värmland och Värmlands läkarförening kallade till en hearing i mitten av maj. Deltog gjorde allmänläkarna i Värmland, Läkarförbundet och beslutsfattare från landstinget för att diskutera sjukvården i länet.
Det allmän- och distriktsläkarna bland annat prote-sterar emot är att de värmländska sjukvårdsresurserna koncentreras till Centralsjukhuset i Karlstad. Politikerna vill ha ett modernt länssjukhus med tillhörande mobil akutsjukvård.

»Men för att slutenvården skall fungera måste också primärvården fungera i hela länet. Det bör vara självklart att behovet av vanlig vård är mycket större än behovet av ovanlig vård«, skriver läkarna i uppropet.
En utbredd uppfattning bland allmänläkarna är också att slutenvården skriver ut patienter för tidigt för att klara sina sparkrav. Patienterna ska då tas om hand av primärvården. Distriktsläkarna menar att gapet mellan vad de förväntas göra och vad de faktiskt mäktar med ökar hela tiden.
– Det finns inte heller något tydligt, avg ränsat uppdrag för den enskilde allmänläkaren, vilket i längden skapar en ohållbar arbetsmiljö, särskilt på en underbemannad vårdcentral, säger Fredrik Carlstedt.
– Slutenvården får gärna skriva ut patienterna, fortsätter han. Men då måste primärvården få de resurser som behövs för att ta hand om dem.
Bemanningssvårigheterna i länet är stora.
– Vi har ett kroniskt underskott på allmänläkare. Stafettläkare hyrs in för dyra pengar. Sedan hälsovalet infördes verkar det dessutom som om ännu fler av dessa stafettläkare inte är specialister i allmänmedicin.

Glesbygdsorterna kämpar i motvind, och Fredrik Carlstedt menar att det saknas politisk vilja att kompensera dem för detta.
– Efter den hearing vi hade gavs det vissa löften om ökning av budget. Nu vet vi att vi får 19 miljoner till. Men underskottet 2010 var 22 miljoner, så någon reell satsning är det inte frågan om.


Fredrik Carlstedt, distriktsläkare i Filipstad. Foto: Staffan Gustavsson