Målet med den nationella läkemedelsstrategin är att lyfta fram var insatser behövs för att läkemedelsanvändningen ska bli mer effektiv och patientsäker. Strategin omfattar hela kedjan från forskning och innovation över uppföljning av effekter i klinisk vardag till läkemedlens påverkan på miljön.

Utifrån de utmaningar som Sverige står inför på läkemedelsområdet pekas fem långsiktiga mål ut: att uppnå medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass, att läkemedelsanvändningen ska vara jämlik och utgå enbart från patientens behov, att den ska vara kostnadseffektiv, att Sverige ska vara attraktivt för innovation av produkter och tjänster samt att läkemedlens påverkan på miljön ska minimeras.

Man pekar ut sju insatsområden som centrala för att uppnå strategins vision:

• Skapa en bättre och säkrare ordinationsprocess och lägga grunden för generisk förskrivning genom nationellt samordnade IT-stöd.
• Öka samsyn och förståelse för ordinerad behandling.
• Utveckla kunskap om och riktlinjer för läkemedel och läkemedelsanvändning för de patientgrupper där detta är mest eftersatt.
• Minska utveckling och spridning av antibiotikaresistens genom en kombination av lokala och globala insatser.
• Utveckla långsiktigt hållbar prissättnings-, prioriterings- och finansieringsmodell för samtliga läkemedel.
• Upprätta en process för ordnat och effektivt införande samt utöka uppföljning av läkemedels användning och effekter.
• Minska läkemedels påverkan på miljön lokalt och globalt.

För varje insatsområde listas förslag på åtgärder samt vilken aktör som har huvudansvaret för att de genomförs.
Den nationella strategin har tagits fram i samarbete med berörda myndigheter, Sveriges Kommuner och landsting och ett antal landsting, läkemedelsindustrin, läkarprofessionen och apoteksbranschen. Läkemedelsverket får uppdraget att samordna och följa upp den nationella strategin.