På uppdrag av regeringen har Läkemedelsverket i samråd med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utrett möjligheterna till utökat utbyte av läkemedel. I uppdraget har ingått att analysera två spår: »utvidgad utbytbarhet« respektive »utvidgat utbyte vid nyinsättning« av läkemedel.
– Utvidgad utbytbarhet har vi tolkat så som att det ska vara ungefär som vid nuvarande utbytbarhetssystem, men att man kan inkludera några läkemedel till, medan utbyte vid nyinsättning är ett helt nytt koncept, säger Erica Hagblom, projektledare på Läkemedelsverket i Uppsala.
Läkemedelsverket har analyserat vilka produktgrupper av läkemedel som finns på marknaden i dag och vilka som inte ingår i befintligt utbytessystem. En grupp läkemedel som i dag inte omfattas av utbytbarhet är läkemedel som har mycket olika godkända indikationer. Ett klassiskt exempel är antiepileptika, som förutom vid epilepsi också ordineras mot smärta.
– Vid epilepsiindikation är det viktigt att plasmakoncentrationen inte varierar, medan det inte är lika kritiskt vid användning mot smärta. Om apotekaren visste att förskrivningen var för smärta, skulle man kunna tänka sig att byta till ett annat läkemedel, säger Erica Hagblom.
En förutsättning är att förskrivaren anger förskrivningsorsak på recepten.
– Detta bör göras via kod så att det blir explicit och inte lämnar utrymme för tolkningar, påpekar Erica Hagblom.
Vid nyinsättning av läkemedel ser Läkemedelsverket att flera kategorier läkemedel, som i dag inte omfattas av generiskt utbyte, skulle kunna inkluderas i systemet.
– Patienten ska därefter få just det läkemedlet så länge som hon eller han använder det. Och där skulle man kunna tänka sig läkemedel med smakskillnader för barn – som är sådant som vi exkluderat hittills. Vi har även tittat på biosimilars [dvs läkemedel som godkänts enligt en särskild procedur och som liknar ett biologiskt läkemedel som är godkänt tidigare, red:s anm] och tycker att det skulle kunna fungera, berättar Erica Hagblom.
På samma sätt skulle läkemedel med olika användningshjälpmedel, till exempel en astmasprej eller ett injektionsläkemedel, vilka hittills inte varit utbytbara, kunna inkluderas.
– Det förutsätter bland annat att förskrivaren indikerar på receptet att det är fråga om en nyinsättning och att återrapportering av utförda byten sker snabbare än i dag, tillägger Erica Hagblom.