Högsta förvaltningsdomstolen har kommit med tre domar som tar upp reglerna för sjukersättning. Två av de tre domarna utföll till Försäkringskassans fördel. Men Högsta förvaltningsdomstolens skrivningar kan innebära att en större klarhet har bringats i hur de nya sjukersättningsreglerna ska förstås.
Enligt Philip Eldon, jurist på LO-TCO Rättsskydd, innebär domarna att praxis ändras i tre avseenden:
Det är inte längre ett krav att patienten ska underkasta sig rehabilitering för att få ersättning. Om rehabilitering inte bedöms medföra att arbetsförmågan kan förbättras, så kommer det inte längre att vara möjligt att avslå en ansökan om sjukersättning på den grunden.
Vidare måste inte en persons arbetsoförmåga vara permanent (kvarstå livslångt eller fram till pensionsåldern) för att bedömas vara »stadigvarande nedsatt«. En ny bedömning ska göras minst vart tredje år fram till 60 års ålder.
– Som jag förstår det är det väldigt svårt för en läkare att bedöma om ett tillstånd kommer att kvarstå oförändrat – för all framtid. Men tvärtemot den uppfattning Försäkringskassan ofta gett uttryck för, så säger domstolen att det varken i lagtext eller i motiv i propositionen (se nedan) finns stöd för att skadan ska kvarstå livslångt eller fram till pensionsåldern för att försäkringstagaren ska få ersättning, säger Philip Eldon.
Ett tredje område som Högsta förvaltningsdomstolen prövat är ersättning vid smärta och värk. Här fastslår domstolen att det inte går att dra några generella slutsatser vad gäller varaktighet när det gäller smärta, utan man måste titta på det enskilda fallet och på vad läkaren sagt och övrig utredning som finns.
– Det räcker inte med ett generellt uttalande att smärta inte leder till ersättning, och det tycker jag är väldigt bra, säger Philip Eldon.
Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Distriktsläkarföreningen, är mer nedtonad i sina kommentarer till domstolens beslut.
– Som läkare är jag jättenöjd, men det kan aldrig vara acceptabelt att ett område rättsligt är så otydligt.
– Oavsett hur man tolkar utfallet är det bra att det blir prejudikat. Det krävs tyvärr förvaltningsrättsliga bedömningar för att man ska kunna få struktur på det här. Människor har farit illa i flera år och går och väntar på vettiga domslut.