Läkarförbundet lämnar inom kort in en ansökan till Arbetsförmedlingen i Stockholm om att åta sig lotsa utländska läkare med flyktingstatus till en svensk läkarlegitimation. Det gäller ett tidsbegränsat projekt som beräknas vara avslutat i april 2014.
Varför gör Läkarförbundet det här?
– Det övergripande skälet är att vi vill förkorta och förbättra vägen fram till en svensk legitimation för läkare som är utbildade utanför EU. Men vi vill också identifiera de svårigheter som finns för denna grupp, för att sedan kunna komma med konstruktiva lösningar till etableringsreformen berättar Joel Hellstrand, internationell samordnare på Läkarförbundet.
Hur stor grupp läkare rör det sig om?
– Om man tittar till alla läkare som kommer utanför EU, så kan det röra sig om 300-400 personer per år. Cirka ett 50-tal läkare är för närvarande är inne i den här reformen. Vi räknar med att kunna ta emot cirka tio nyanlända läkare inom ramen för detta projekt – men den kunskap och det inflytande som vi får ska komma att gynna hela gruppen. Läkarförbundet är ett förbund för all läkare under hela karriären.
Vilka är det som arbetar med den här gruppen läkare i dag?
– Arbetsförmedlingen har hoppats på att få lotsar som är nischade på vissa målgrupper, men det har inte blivit riktigt så, inte än i alla fall. Det är väldigt få lotsar som listar en eller två sektorer som man är kompetent inom, man säger att man är kompetent inom många sektorer.
Hur mycket facklig information kommer att ingå i lossningen?
– Vår förhoppning är naturligtvis att det finns någon som tycker att Läkarförbundet är en bra organisation, och gärna vill bli medlem. Men uppdraget, är skiljt från Läkarförbundets reguljära verksamhet. Och man behöver förstås inte vara medlem, utan det här är öppet för alla läkare ur målgruppen.
Finns det några andra fackförbund som driver någon motsvarande verksamhet?
– Inte vad jag vet. En förklaring kan vara att bland till exempel SACO-förbunden är inte alla lika tydliga yrkesförbund, utan har mycket bredare medlemsgrupper.
De från Arbetsförmedlingen uppställda målet med lotsningen är att adepterna ska komma i arbete eller in i eftergymnasial utbildning inom två år. Men för läkare tar det för specialister tre år och för ickespecialister sex år att nå en svensk legitimation.
– Vi räknar med att kanske en fjärdedel av dem som kommer att använda vår tjänst kommer vi inte att få någon resultatersättning för, säger Joel Hellstrand.
Arbetsförmedlingen välkomnar Läkarförbundets engagemang:
– Vi ser väldigt positivt på Läkarförbundets ansökan. Det är bra när ett lotsföretag är specialiserat mot antingen en bransch eller en målgrupp, säger Ingela Söderman, chef för enheten ”Utveckling Etablering på Avdelningen Integration Etablering”, Stockholm.
Det var 1 december i fjol som systemet med etableringslotsar inrättades vid Arbetsförmedlingen i syfte att hjälpa och påskynda nyanlända invandrare att snabbare komma in på arbetsmarknaden och till egenförsörjning. I dag finns ett stort antal etableringslotsar registrerade, men av skiftande kvalitet. En kritik från lotsarna är att ersättningen är för låg – en initial ersättning följd av ett månadsarvode per lotsad person, och därefter en större ersättning vid lyckad coachning som lett till jobb eller vidare studier.
Läkarförbundet planerar att anställa en person på halvtid att jobba som etableringslots. Men det två-tre första adepterna kommer Joel Hellstrand själv att handleda.
Ekonomiskt räknar förbundet med att verksamheten kommer att gå plus minus noll med denna service. Gruppen ”utländska läkare” utgör dock en snabbt växande andel av den svenska läkarkåren, även om de flesta har EU-bakgrund. Intresseföreningen ILIS, Internationella läkare i världen upplöstes i våras.

I utredningen »Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning« (RiR 2011:16), pekar Riksrevisionen på stora brister i systemet med att få in utländska akademiker på arbetsmarknaden, inte minst vad gäller gruppen läkare. Dåliga språkkunskaper, få praktikplatser och problem med studiefinansiering medverkar till att det tar lång tid för tredjelandsläkare att komma ut i jobb.
Lagen om »etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare« (2010:197) trädde i kraft den 1 december 2010 (men i fråga om »etableringslotsar och valfrihetssystem« i maj 2010).

Läs även
»Tredjelandläkare en outnyttjad resurs« Läkartidningen 2011 nr 18, sidorna 966-9

»Kritik från Riksrevisionen: För lång tid för utländska läkare att få legitimation«

»Svårare att locka utländska läkare till facket«

Joel Hellstrand, internationell samordnare på Läkarförbundet, lotsar de första adepterna. Sedan tillsätts en halvtidstjänst för verksamheten.