Regler och kvalitetsregister för läkarnas fortbildning
Ställ krav på landstingen, yrkar Distriktsläkarföreningen. Arbetsgivarnas skyldighet att erbjuda specialistläkarna kompetensutveckling bör säkerställas, skriver Sjukhusläkarna.
Distriktsläkarföreningen oroas över allmänläkarnas stadigt minskande fortbildning. I en motion pekar DLF på Läkarförbundets fortbildningsenkät för 2010. Där framgår bland annat att nästan varannan allmänläkare inte har någon internutbildning alls och att externa utbildningsdagar samt egen fortbildningstid har minskat.
DLF har tidigare påpekat nödvändigheten av skärpta krav på allmänmedicinsk kompetens inom vårdvalet, men några regler för detta finns inte formulerade i tillräcklig utsträckning av landstingen.
Den negativa utvecklingen accentueras inom vårdvalssystemet med en allt högre prioritet för produktivitet, skriver de i sin motion.
Nu vill DLF att Läkarförbundet verkar för att fortbildningen regleras i kravspecifikationerna inom vårdvalet.
Samtidigt motionerar Sjukhusläkarna om att specialistläkarnas kompetens bör kvalitetssäkras. De bedömer att många arbetsgivare inte lever upp till Socialstyrelsens föreskrifter och krav på läkarnas fortbildning. Motionen hänvisar till andra länder i Europa som infört obligatoriska system baserade på fortbildningspoäng.
Därför bör Läkarförbundet verka för att ett system med inspektioner enligt Spur-modell införs, tycker Sjukhusläkarna. Ett kvalitetsregister skulle kunna användas som instrument för att styra fortbildningen.
BE

OFler mandat till lokalföreningarna
Lokalföreningarna i Skaraborg, Göteborg och nordvästra Götaland anser att lokalföreningarnas representation i fullmäktige måste stärkas, oberoende av vad som sker med organisationsfrågan. Motiveringen är att lokalföreningarna svarar för det som är kärnan i det fackliga arbetet: kollektivavtal, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering etc. 15 extra mandat vill man att lokalföreningarna tilldelas.
Hallands läkarförening har lämnat in en motion med samma budskap, dock utan att ange en konkret siffra.
ML

OChefer bör kunna ha en fot kvar på kliniken
Region Skåne har sedan i maj som policy att verksamhetschefer ska vara tillsvidareanställda, inte som tidigare ha tidsbegränsade förordnanden. Möjligheten att kombinera chefskap med klinisk tjänstgöring har samtidigt begränsats.
Förändringen har fått läkarföreningarna i Malmö och Mellersta Skåne att fatta pennorna och skicka in var sin motion. Enligt dem gör policyn att det blir svårare att rekrytera läkare till chefsuppdrag, eftersom möjligheterna att gå tillbaka till klinisk verksamhet minskar, något som kan avskräcka framför allt yngre läkare.
Tillsvidareanställda chefer minskar dessutom inflytandet för de fackliga organisationerna när chefskapet inte regelbundet omprövas.
Motionärerna vill att Läkarförbundet verkar för att läkare i chefsställning ska ha kvar ett bottenförordnande som läkare vid sin klinik och att det ska vara möjligt kombinera chefskapet med klinisk verksamhet.
ML

OPolicy önskas för inspelade läkarbesök
Det händer att patienter spelar in eller filmar konsultationer för att sedan lägga ut dem på sociala medier, konstaterar Stockholms läkarförening, som vill att Läkarförbundet utformar en policy för att värna läkarens integritet och förankrar den hos arbetsgivaren.
ML

OInför universitetsöverläkare i hela landet
I Östergötland har landstinget utannonserat överläkartjänster med 30 procent av arbetstiden reserverad för klinisk forskning. På Skånes universitetssjukhus fredas inte överläkares forskningstid på motsvarande sätt, vilket kan leda till att beviljade forskningsmedel ibland inte kan tas i anspråk, exempelvis vid vikariestopp på kliniken. Nu vill Malmö läkarförening att förbundet verkar för att forskningsaktiva överläkare på universitetskliniker garanteras tid för forskning i sin tjänstebeskrivning och för att sprida modellen med universitetsöverläkare.
ML

OPrioritera jämställda löner
Lönestatistiken från 2010 visar att kvinnliga läkare tjänar mindre än manliga på de flesta befattningar. Därför vill Kvinnliga läkares förening att förbundet gör jämställda löner till en prioriterad fråga. Man vill att förbundet kartlägger lönestrukturen och redovisar hur skillnaderna mellan kvinnliga och manliga läkares totallöner påverkar pensionerna. Resultatet av vidtagna åtgärder mot lönediskriminering ska redovisas årligen.
ML

O»Irrelevant« väntetidsregel bör ändras
»Irrelevant och stereotyp«, anser Stockholms läkarförening att tanken på en fyratimmarsgräns på akuten är. Det finns patienter som måste tas om hand betydligt snabbare och andra som bör observeras under längre tid än så. Med en maxtid för omhändertagandet på akuten finns risken att patientflöden styrs över från primärvården, anser man, och vill därför att förbundet verkar för diagnosrelaterade tidsmål på akuten.
På vissa håll i landet lanseras ännu kortare tidsgränser på akuten, som att det bara ska ta en timme innan man får träffa en läkare. En enskild medlem skriver i en motion att sådana regler kan tvinga fram en minskning av elektiv verksamhet eftersom specialisterna måste vara redo att rycka in på akuten, vilket i förlängningen hotar specialistkompetensen. Motionären vill därför att Läkarförbundet ska göra en översyn av eventuella fördelar och nackdelar med att införa remisstvång till akuten på sjukhus med entimmesregel.
ML

OUppförandekod mot porr-tv på hotell
Läkarförbundets förtroendemän och anställda ska inte bo på hotell som erbjuder tv-porr, anser Kvinnliga läkares förening.
Inom både privat och offentlig sektor förekommer uppförandekoder som innebär att medarbetare som reser i tjänsten inte ska bo på hotell som erbjuder porr på det interna tv-utbudet. Därför kan och bör även Läkarförbundet införa en sådan policy, anser Kvinnliga läkares förening i en motion.
Redan 2006 motionerade KLF om att resepolicyn för Läkarförbundets tjänstemän och förtroendevalda skulle stadga att de i tjänsten inte ska övernatta på hotell som har ett tv-utbud som innehåller porrkanaler. Centralstyrelsen svarade att de hade justerat policyn till att de som reser för förbundets räkning »i möjligaste mån« ska boka hotell utan porrkanaler i tv-utbudet.
På kommande fullmäktigemöte röstades motionen dock ner med 17 rösters övervikt, bland annat med hänvisning till att anlitad resebyrå skulle ha svårt att sålla bort sådana hotell och att det skulle bli svårt med bokningar utomlands. Detta är argument som Kvinnliga läkares förening inte vill acceptera, och därför motionerar föreningen nu på nytt om en uppförandekod vid resor.
BE

Läs även
Porrfri övernattning för förtroendevalda på hotell
Läkartidningen nr 20/2006

Läkarförbundets fullmäktigemöte. Nej till porr-policy
Läkartidningen nr 23/2006

OStärkt skydd mot mediala uthängningar önskas
Kirurgen Svante Jansson från Göteborg anser att skyddet mot att hängas ut i medierna för händelser i samband med yrkesutövningen behöver stärkas för läkare. Han vill därför att Läkarförbundet utreder hur det kan göras. Han skriver att det på senare tid vid flera tillfällen förekommit att läkare hängts ut i pressen med namn och bild och utpekats som skyldiga till skador eller till och med dödsfall, innan ens utredningen är färdig.
En motion med delvis liknande innehåll, från Upplands allmänna läkarförening, behandlades vid 2008 års fullmäktigemöte som då beslutade att Läkarförbundet skulle utarbeta en strategi för läkare som blivit förföljda i medierna.
SG

OStöd i civilrättsärenden
Distriktsläkarföreningen vill att Läkarförbundet följer upp effekten för medlemmarna av den nya patientsäkerhetslagen. Föreningen pekar på att antalet civilrättsliga mål med läkare involverade har ökat de senaste åren och att privata vårdvalsenheter inom vårdvalet stämts av enskilda patienter i domstol. Distriktsläkarföreningen vill därför också uppdra åt Läkarförbundet att klargöra vilka möjligheter till stöd som finns inom förbundet för medlemmen i enskilda civilrättsärenden.
Inför fullmäktigemötet 2008 motionerade Stockholms läkarförening på ett liknande sätt. Centralstyrelsen svarade då bland annat att förbundets policy var att inte ge juridiskt biträde i brottmål, främst på grund av att förbundsjuristerna saknar den kompetensen. Beträffande skadeståndsmål påpekade CS att arbetsgivaren har både rätt och skyldighet att biträda arbetstagaren i frågan om skadeståndskrav. Fullmäktige gick då på CS linje och ansåg motionen besvarad.
SG

OStällningstagande mot surrogatmödraskap
Kvinnliga läkares förening, KLF, vill att Läkarförbundet tydligt tar ställning mot surrogatmödraskap.
I sin motion skriver KLF att de tar aktiv ställning mot surrogatmödraskap ur ett medicinskt och etiskt perspektiv och hänvisar till FN:s stadgar om de mänskliga rättigheterna och Läkarförbundets etiska regler.
»KLF anser att det är en cynisk handel med människoliv för att tillfredsställa det egna begäret och profiterar på andras utsatthet.«
KLF yrkar därför på att Läkarförbundet tar tydlig ställning mot surrogatmödraskap.
BE

OSanktioner mot undermålig utbildning
Sveriges yngre läkares förening, Sylf, konstaterar att det visserligen finns krav på granskning av ST, men att inga åtgärder kan vidtas mot verksamheter med undermålig kvalitet på sin utbildning. Därför vill Sylf att Läkarförbundet ska arbeta för att sådana sanktionsmöjligheter införs.
KB