Enligt Datainspektionen kan journalinformation från labblista, läkemedelslista och »obsinformation« inte spärras i journalsystemet SYSteam Cross (version fyra) som används av vårdgivare i Landstinget Sörmland. Dessa uppgifter visas oavsett om patientjournalen är spärrad eller ospärrad.
2013 kommer en uppgraderad version av journalsystemet att vara på plats, kompatibel med krav i patientdatalagen. Men Datainspektionen låter sig inte nöja med denna tidsangivelse, utan förelägger landstinget att ta fram alternativa lösningar till dess att det nya journalsystemet är installerat.
– I det korta perspektivet ser vi ingen annan säker väg än att föra ut journalen på papper. Det är en tillfällig nödlösning för den patient som vill spärra sin logg, och som inte nöjer sig med de ganska långtgående spärrmöjligheter som vi redan har och som gäller just läkemedelsordinationer, labbsvar och uppmärksamhetsinformation, säger Ante Grubbström, landstingets datachef och fortsätter:
– En anmärkning som vi höll med om är att i våra loggar kan man inte se om den personal som varit inne bara har läst eller både läst och skrivit. Och det säger Datainspektionen är ett krav. Men den funktionen lägger vi in i systemet i oktober.
Däremot anser Ante Grubbström att de tekniska möjligheterna i befintligt system är bättre än vad Datainspektionen bedömer:
– Vi driver en ganska aktiv kampanj gentemot verksamheter att de visst kan begränsa behörigheter och att de enligt lag ska göra riskanalyser. Men alla har kanske inte förstått hur man gör, säger Ante Grubbström.
Han hoppas att så kallade journalrivningar undviks, det vill säga att journalen raderas ur datasystemet och sparas i en papperskopia. Pappersjournalers information kommer att föras över endast i sammanfattad form i det nya journalsystemet, som ska vara på plats 2013.

Datainspektionen anser att pappersjournaler uppfyller krav på patienters integritetsskydd. Däremot kan pappersjournaler eventuellt komma i konflikt med patientsäker vård, eftersom behörig personals tillgång till vårddokumentation blir sämre med pappersjournaler. Därför skickar Datainspektionen en kopia av sitt beslut för kännedom till Socialstyrelsen.

Datainspektionen besökte i februari Achima Care AB, en av Landstinget Sörmlands åtta privata vårdgivare, inom ramen för ett projekt om sammanhållen journalföring. Datainspektionen fann brister i förhållande till patientdatalagen, varför Datainspektionen valde att granska hela landstinget.

Läs pressmeddelande på Landstinget Sörmlands webbplats:

Datainspektionen nöjd med landstingets åtgärder