Datainspektionen inledde i maj i år en granskning av landets samtliga landsting och fem största privata vårdgivare avseende patienters möjlighet att spärra journalinformation. Resultaten från denna undersökning visar att patienter inte kan spärra information såsom Patientdatalagen föreskriver. De flesta landsting och privata vårdgivare saknar rutiner för att leva upp till Patientdatalagen.
– Vi utvidgar därför granskningen, säger Maria Bergdahl, projektledare Datainspektionen. Fokus ställs nu på de stora huvudjournalsystemen.
– Vi har skickat ut begäran om komplettering till de 27 vårdgivare som ingår i projektet. Vi vill en gång för alla ta ett stort grepp för att se hur det ser ut i Sverige i dag när det gäller IT-system i hälso- och sjukvården, säger Maria Bergdahl.

Många av de stora IT-systemen saknar stöd för spärrar.
– Av vad vi sett hittills är det av de större systemen bara Take Care som inte har brister. Med Take Care ska patienter kunna spärra all vårddokumentation. I övriga system finns brister av olika dignitet, säger Maria Bergdahl.
Senast den 23 januari ska Datainspektionen ha fått in kompletterande uppgifter.
Patientdatalagen från 2008 ger patienter rätt att spärra uppgifter från att lämnas såväl mellan olika vårdenheter inom samma vårdgivare som mellan olika vårdgivare i »sammanhållen journalföring«.