Han är inte särskilt förvånad över den kritik som framförts mot RMV.
– Att man försöker hitta invändningar mot analysresultatet, granska bevisningen, är en naturlig del av en rättsprocess.
Hur ser du på kritiken som framförts mot RMV?
– Det här har varit en uppmärksammad, långdragen rättsprocess som till slut gick till rättegång. En viktig del av den tekniska bevisningen var vårt analysresultat, och det var noga genomgånget hos oss och kört på annat ställe [på RMV:s motsvarighet i Finland, red anm]. Och vi tycker naturligtvis att analysresultatet håller, och det har vi också vittnat om i domstolen. I det här fallet finner rätten att det finns andra experter som har invändningar när det gäller koncentrationsbestämningen.
I domen anges att det råder enighet mellan de hörda experterna om förekomsten av tiopental och inte någon direkt oenighet om att koncentrationen är hög.
– Vi är inte helt ovana vid att den tekniska bevisningen, hur väl underbyggd vi än tycker att den är, inte räcker för att motsvara gärningsbeskrivningen som åklagaren har. På det sättet är det här inte något konstigt.
Är det alltså inte helt ovanligt att rätten anser att analyssvar från RMV inte håller?
– Nej, så ska du inte tolka det. Var än den tekniska bevisningen kommer ifrån så kan det ibland finnas invändningar som gör att den inte håller, så det är inget dramatiskt i sig.
Är det vanligt att rätten anser att analysen från RMV är behäftad med så mycket tveksamheter att den inte håller?
– Nej, vanligt är det inte.
På RMV har man förändrat en del rutiner sedan den aktuella analysen gjordes.
– Redan när det här resultatet ifrågasattes från början, gick vi själva noggrant igenom detta och gjorde en intern revision [i mars 2010, red anm], och där gavs vissa rekommendationer om hur vi skulle förändra vårt arbetssätt för att det skulle bli ännu bättre.
Johan Ahlner säger att det viktigaste var att man efter detta skapade rutiner för dokumentation av spädning, »som ju var centralt i det här sammanhanget«.
– Vi har också en kontinuerlig utveckling av metodik och arbetssätt. Så i dag har vi en annan typ av rutin och en annan typ av utrustning som vi screenar obduktionsproverna med när de kommer in. En modern teknik som upptäcker ännu fler substanser och samtidigt med säkerhet identifierar vad det är för substanser. Det är ett väsentligt steg framåt.
Den nya tekniken är vätskekromatografi (LC) i kombination med time-of-flight masspektrometri (TOFMS). Det nya instrumentet, som benämns Q-TOF, har satts i drift under 2011. Investeringen var enligt Johan Ahlner inte en effekt av det överraskande analyssvaret av tiopental, utan en planerad investering.
Johan Ahlner vågar inte gå in i detalj på vilken skillnaden skulle ha blivit om den nya apparaten funnits på plats redan då de analyserna gjordes i Astrid Lindgren-fallet.
– Men de höga koncentrationerna som förekom i analyssvaren i det aktuella ärendet har inte med tekniken att göra.
Johan Ahlner berättar att det nu pågår ett arbete med att ansöka om ackreditering hos Swedac, dels för den nya tekniken, dels för specifika analyter.
– För närvarande är det 270 olika analyter man kan bestämma med den här nya apparaten. Vi går igenom vilka vi vill ansöka om ackreditering för, utifrån hur vanligt förekommande varje substans är, men också vilken betydelse det kan ha i toxikologiska sammanhang.
Ingår tiopental bland dessa?
– Tiopental ingår i den här metoden.
Kommer ni att söka ackreditering för tiopental?
– Det där är ett arbete vi håller på med, och vi har inte lämnat in ansökan än, så det kan jag inte fullt ut svara på.
Kommer RMV att vidta några åtgärder utifrån den kritik som kommit fram i samband med rättegång och dom?
– Vi får titta igenom all kritik och se om det har betydelse för vår verksamhet. »Ligger det något i det här?« I så fall får man ta till sig det och se om vi behöver ändra på någonting. Man kan säkert ta lärdom av några av de invändningar som finns.
Vilka då?
– Nej, jag tänkte inte på något speciellt, men eftersom det är så många frågor som har väckts så kan man säkert ta lärdom av dem, men på olika sätt. Det kan handla om våra analyser i enstaka fall, men det kan handla om så mycket annat, hur vi beskriver det vi hittar, kontakter med olika aktörer … Det kan vara frågor på olika nivåer som väckts och som man kan dra nytta av.
– Det är rimligt att man ifrågasätter det vi gör, det är inget konstigt, och det är vi inte helt ovana vid. RMV har en viktig och ansvarsfull roll, och det är klart att vi ska granskas!