Det visar en studie från Stockholms universitet som Läkartidningen förhands­publicerar på sin webbplats den här veckan. Studien har jämfört data från två enkäter bland läkare från 1992 re­spektive 2010.

– Alla variabler pekar i riktningen att läkarna har fått en sämre arbetsmiljö, säger förs­teförfattaren Eva Bejerot, docent i arbetsvetenskap, psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
Hon tycker att två stora försämringar är att läkarna inte längre känner att de har verksamhetsansvar och det minskade stödet från närmaste chef.
Bland tänkbara orsaker till resultaten nämner Eva Bejerot många omorganisationer och att läkare som grupp fått mindre inflytande:
– En sak som är viktigt för upplevt stöd är just att läkargruppen i sin helhet uppfattas ha inflytandet.
Eva Bejerot noterar också att förändringarna är ganska lika för kvinnor och män.

1992 års undersökning ingick i en studie som Arbetsmiljöinstitutet gjorde bland alla Saco-förbund. 2010 års undersökning har gjorts av Eva Bejerot och medarbetare.
1992 besvarades 390 enkäter (svarsfrekvensen var 70 procent), 2010 besvarades 1 937 enkäter (svarsfrekvens knappt 70 procent).

Artikeln, »Läkarkåren en profession med allt mindre inflytande. Enkätstudie av svenska läkares arbetsmiljö 1992 och 2010«
av Eva Bejerot m fl, publiceras i pappersutgåvan av Läkartidningen nr 50/2011 och kan redan nu läsas här på Lakartidningen.se.

NÅGRA AV RESULTATEN:


• Andelen läkare som svarar att de inte har något verksamhets-/ledningsansvar alls har ökat från 31 procent 1992 till 77 procent 2010.
• 1992 svarade 10 procent att de inte la någon tid på fortbildning och inläsning. 2010 hade den andelen ökat till 19 procent.
• Andelen som svarade att de använder sin högsta kompetens »hela arbetstiden« sjönk från 24 procent 1992 till 8 procent 2010.
• De som tycker att de »oftast« har tillräckligt inflytande på avdelningens beslut utgjorde 28 procent av de svarande 1992, och 18 procent 2010.
• Andelen som tycker sig få det stöd och den uppmuntran de behöver från närmaste ledning sjönk från 52 procent 1992 till 32 procent 2010.

Läs även
Omorganisationer i vården ger högre risk för felanmälan. Ju fler omorganisationer, desto större risk för läkare att bli anmäld, visar enkät