Försäkringskassan har för första gången gjort en jämförelse av sjukskrivningsdiagnoser mellan olika yrken. Rapporten inkluderar alla anställda i åldrarna 18–64 år för 2009 och gäller sjukskrivningsperioder överstigande 14 dagar. De vanligaste diagnoserna för samtliga yrken sammantaget är ryggvärk och psykiska sjukdomar.
För kvinnor utgör olika tillstånd i samband med graviditet omkring 9 procent av alla sjukskrivningar. För kvinnliga läkare är siffran 17,6 per 1 000 (17,6/1 000), för samtliga yrken 10,2/1 000.

Psykiska sjukdomar är den enskilt största orsaken till sjukskrivning för läkare: för kvinnliga läkare 21,8/1 000 och för manliga 9,9/1 000. Undergruppen »Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress« låg för läkarnas del bakom sjukskrivning i samma utsträckning som för totalgruppen. Även här är kvinnorna kraftigt övervägande gentemot manliga kolleger: 10,2/1 000 för kvinnliga läkare, för manliga läkare 4,2/1 000.
Sjukdomsdiagnoserna »anpassningsstörningar och reaktion på svår stress« och »depressiv episod« var vanligast bland präster, psykologer och behandlingsassistenter

Sjukdomar i rörelseorganen, där ryggvärk ingår, drabbar läkarna i betydligt mindre grad: 20,3/1 000 läkare sjukskrevs med den diagnosen, jämfört med 42,6/1 000 för det totala antalet anställda. Den diagnosen är dock den tredje respektive andra vanligaste bland läkare.

Sett till samtliga sjukskrivningar längre än 14 dagar är läkarna friskare än genomsnittet. Under 2009 gjordes 126,1 sjukskrivningar per 1 000 läkare, antalet för samtliga sjukskrivningar per 1 000, oavsett yrke, var 170,6.

Försäkringskassan konstaterar att det är stora skillnader i sjukskrivningsdiagnoser mellan olika yrken. Antalet sjukskrivningar varierar också stort beroende på utbildning och krav som ställs på yrkesutövandet. Det sjukskrivs tre gånger fler män i yrken utan formella krav på yrkesutbildningar än män som arbetar i lednings- och chefspositioner.

De vanligaste diagnoserna för sjukskrivna läkare/1 000
(samtliga anställda oavsett yrke inom parentes)


Kvinnliga läkare
1. Psykiska sjukdomar 21,8 (22,2)
– varav »anpassningsstörningar och reaktion på svår stress« 10,2 (10,0)
2. Graviditetsrelaterade 17,6 (10,2)
3. Sjukdomar i rörelseorganen 12,8 (25,4)

Manliga läkare
1. Psykiska sjukdomar 9,9, (8,8)
– varav »anpassningsstörningar och reaktion på svår stress« 4,2 (3,1)
2. Sjukdomar i rörelseorganen 7,5 (17,2)
3. Skador 5,4 (11,9)

Läs hela rapporten
Sjukskrivningsdiagnoser i olika yrken
Försäkringskassan