Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, UFO, har nu skickat sitt förslag till policyprogram för läkarutbildningen på internremiss till delföreningarna. I korthet går förslaget ut på att dagens läkarutbildning bör ersättas med en sexårig utbildning som leder till legitimation. AT ersätts med en bred introduktionstjänstgöring på ett år för alla nylegitimerade läkare, oavsett utbildningsland.
UFO väljer att kalla även den nya tjänsten för allmäntjänstgöring, AT. Detta undanröjer dock inte det faktum att förslaget, som LT tidigare berättat, ogillas av Sjukhusläkarna, som vill att förbundets linje ska vara att AT ska vara kvar i sin nuvarande form och har motionerat om detta till Läkarförbundets fullmäktigemöte den 8–9 december. Följdriktigt har Sjukhusläkarnas representant i UFO, Thomas Zilling, som enda ledamot reserverat sig mot programförslaget.

Centralstyrelsen, CS, vill i sitt yttrande över Sjukhusläkarnas motion att fullmäktige avstår från att ta ställning i sakfrågan, med hänvisning till den pågående processen i UFO. Samtidigt skriver CS att man delar uppfattningen att allmäntjänstgöringen bör utvecklas – alltså inte avvecklas – utan att definiera vad man lägger i begreppet.
Vidare påpekar CS att varken Läkarförbundet eller den utredare som nyligen fick i uppgift av regeringen att se över läkarutbildningen har i uppdrag att verka för att AT avskaffas.
Vad gäller det sistnämnda är det formellt sett korrekt. Något uttryckligt uppdrag med den innebörden finns inte, och det sägs i direktiven att utredaren som ett alternativ ska presentera en modell för bibehållen AT. Men därigenom är det underförstått att det står honom fritt att vid sidan av det även föreslå mer eller mindre radikala förändringar.

Utredaren, Stefan Lindgren, har i egenskap av ordförande för Läkaresällskapets utbildningsdelegation suttit med i den arbetsgrupp under UFO som tagit fram programförslaget.
Bakgrunden har varit en ambition att de båda läkarorganisationerna ska ha en gemensam linje för att bättre kunna påverka utredningen, och SLS står också bakom arbetsgruppens modell.