Flera landsting och regioner har redan infört högst fyra timmar för väntetid på akuten, och en nationell akutvårdsgaranti är under utredning. Men en fyratimmarsregel för alla är »stereotyp och irrelevant«, eftersom olika sjukdomstillstånd kräver olika snabb behandling. Det skrev Stockholms läkarförening i en motion, där man yrkade att förbundet i stället ska verka för att tidsmålen på akuten blir diagnosrelaterade.
Fyratimmarsregeln leder också till undanträngningseffekter, förklarade Mikael Rolfs från CS som tillstyrkte motionen:
– Effekten blir att patienter som borde vända sig till primärvården går till akuten i stället.
I en annan motion ville medlemmen Mikael Sundfeldt att Läkarförbundet ska undersöka möjligheten att införa remisstvång till akutmottagningarna. Den idén ville CS ta med i det fortsatta arbetet och därmed anse motionen besvarad, vilket också beslutades.