Myndigheten för vårdanalys har överlämnat sin första analys- och granskningsplan för år 2012 till regeringen. I den punktas fyra områden där myndigheten ska inleda granskningar:
• Hur patientfokuserad är hälso- och sjukvården?
• Har patienter tillgång till nödvändig information?
• Vilka är valfrihetssystemets konsekvenser för patienterna?
• Hur får personer med komplexa behov en vård som är patientfokuserad?
När svaren på frågorna ska presenteras anges inte, inte heller hur svaren på frågorna ska tas fram – bara att de nämnda områdena ska granskas samt att ytterligare granskningar kommer att initieras under året.

Varje år ska en ny granskningsplan, som anger den huvudsakliga inriktningen för verksamheten, presenteras, skriver man i rapporten.
Myndigheten, som inrättades i år, är resultatet av alliansens vallöfte från 2006, nämligen att patienter ska få producentoberoende information för att lättare kunna fatta beslut angående sin vård i ett system som alltmer överlåter ansvaret till den enskilde individen.
Huvuduppgift för myndigheten är att »ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvården, tandvården samt verksamheter i gränssnittet mellan vård och omsorg«.