»Professionen, IT-lösningar och den goda vården – offer eller aktör?« Så hette ett symposium på förra årets medicinska riksstämma. Representanter för regeringen, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, SKL och branschen redogjorde för åtgärder på IT-området. Detta efter en inledning där det vittnades om stor frustration bland vårdpersonal och det stora antalet lex Maria-anmälningar som görs på grund av dåligt fungerande system.
– De felen har inte upphört, konstaterade Göran Petersson, Läkaresällskapets IT-kommitté, när han öppnade årets symposium på samma tema, med i princip samma deltagare.
Han tog också upp Riksrevisionens rapport om rätt information vid rätt tillfälle i vård och omsorg, där det pekas på bristande tillgång till och samordning av elektronisk information.
I år hade dock ordet offer tagits bort från symposietiteln, som modifierats något.
Ska det tolkas som att det hänt något positivt under mellantiden?
Ja, det har det i alla fall till en del gjort, enligt Mikael Rolfs, narkosläkare, ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse och ordförande i dess råd för läkemedel, IT och medicinteknik. Han var en av utfrågarna både på årets och förra årets symposium.
– Framför allt ses ett tydligare tecken till samordning och att man vill ha med profession och vårdgivare nu, sa Mikael Rolfs efter symposiet och nämnde den nationella läkemedelsstrategin som ett exempel.
Förra året efterlyste Mikael Rolfs att Socialstyrelsen tar fram strukturerade journaler. Det efterlyser han fortfarande, för till exempel sociala uppgifter. Sådana skulle dessutom patienten kunna fylla i själv på ett strukturerat sätt.
Det pågår inget sådant arbete. Men Anders Printz, avdelningschef, Socialstyrelsen, menar att det finns steg i den riktningen. Han syftar på arbetet med nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk.
På symposiet berättade han att Snomed, som är ett system för medicinsk terminologi, nu är översatt till svenska.
– Men ni doktorer ska inte behöva slå i det själva, påpekade han. Det ska vara en grund i journalsystemen.
Journalsystemen, ja. Där menar Mikael Rolfs att det helt saknas tankar på vad som ska hända med de allt äldre systemen i framtiden.
– De är som den rosa elefanten i rummet. Alla vet om problemet, men ingen säger något.
Ska de skrotas?
– Ja.
Han påpekar att journalsystemen varit med ett tag nu.
– Det finns ingen prestige i att byta ut dem. De var bra när de kom. Alla vet att man måste byta datorer efter några år, säger han.
Finns något landsting som kan tjäna som positivt exempel i den frågan?
– Jag har inte hittat något. Då skulle de få en narkosläkare på köpet.