Västmanlands läns landsting har nu till den 31 augusti 2012 på sig att rätta till problemen med för hög arbetsbelastning för personalen på sjukhusets kirurgiska allvårdsavdelning och avdelningarna 6 och 8, enligt ett beslut den 12 december om föreläggande enligt arbetsmiljölagen 7 kap 7 §.

Redan i juni 2010 inspekterade Arbetsmiljöverket avdelningarna för att undersöka personalens situation vid överbeläggningar. Efter besöket begärde verket en redovisning från sjukhuset för hur överbeläggningar skulle undvikas framöver och hur de skulle hanteras om de ändå uppstod.

Sedan svaret kom in i september samma år gjorde Arbetsmiljöverket ett antal nya inspektioner. Man fann då att situationen på kirurgkliniken var mycket ansträngd: personalen hade stor arbetsmängd, höga krav, ständiga avbrott och en ständig tidspress, hade svårt att ta ut raster och blev ibland tvungna att ta dubbla arbetspass per dygn. Arbetsmiljöverket ansåg alltså att sjukhuset inte hade levt upp till de förbättringar som nämndes i sjukhusets svar till verket.

Till svar på detta inspektionsmeddelande hävdade sjukhuset i februari 2011 att sju olika åtgärder hade vidtagits, bland annat att man beslutat om tio tillfälliga vårdplatser under fem månader samt minskat ett antal vårdplatser på avdelningarna.

Vid en uppföljning i april ansåg Arbetsmiljöverket dock att arbetssituationen var praktiskt taget oförändrad, och verket ställde därför krav på kliniken att göra en prioriteringslista som personalen kunde följa vid hög arbetsbelastning, det vill säga vilka arbetsuppgifter som personalen kunde välja bort när tiden inte räcker till.
Det är inte möjligt ur patientsäkerhetssynpunkt, svarade sjukhuset. Samtidigt lämnade de tio punkter för olika förbättringsåtgärder.

Sedan dess har ytterligare skriftväxling skett mellan Arbetsmiljöverket och kirurgkliniken på Västerås sjukhus. I ett yttrande från kliniken skriver man att man inte ensamma kan åtgärda den låga bemanningen, men att man arbetar på problemen.

I sin bedömning konstaterar Arbetsmiljöverket nu att arbetet på de aktuella avdelningarna utförs med låg grundbemanning och hög vårdtyngd, och att tidspress och höga krav är faktorer som kan påverka personalens hälsa negativt. Därför anser verket att det finns skäl att förelägga kliniken att rätta till bristerna. »Föreläggandet bör förenas med ett vite som kan bestämmas till skäligt belopp 750 000 kronor.« Senast den 31 augusti 2012 ska bristerna ha åtgärdats.

I delgivningen skickar Arbetsmiljöverket med en upplysning: »Åtgärder för att anpassa arbetsmängden kan vara att tillföra personella resurser och/eller minska eller ta bort arbetsuppgifter« och hänvisar till arbetsmiljölagen.