Sverige har länge försvarat systemet med dubbla kompetenser inom allmänmedicin: specialist i allmänmedicin och de kortare utbildade allmänpraktiserande läkarna, så kallade Europaläkare. Efter att under hot om böter tvingats anpassa sig till EU-regler, så utrangeras »allmänpraktiserande läkare«, så kallade Europaläkare, ur svenska lagar och föreskrifter, enligt förslag i en färsk departementspromemoria. Ansökningar som kommer in till Socialstyrelsen ska från och med den 1 juli 2012 behandlas som ansökan om bevis om specialistkompetens i allmänmedicin. Det innebär att allmänläkare från andra EU-länder, som ofta bara har tre års utbildning utöver grundexamen, får ett svenskt kompetensbevis som specialist i allmänmedicin.
»Eftersom bestämmelserna måste träda i kraft snabbt för att undvika en domstolsprocess, är det viktigt att samtliga som berörs av förslagen planerar för vilka åtgärder de måste vidta«, framhålls i departementspromemorian Specialist i allmänmedicin – en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik, Ds 2012:2).
Även svenska läkare kan dra fördel av de nya reglerna.
– Där gäller yrkeskravet att du måste ha arbetat minst tre år i ett annat EES-land än Sverige innan du kan ansöka om ett svenskt kompetensbevis som specialist i allmänmedicin, säger Ulrika Axelsson Jonsson, departementssekreterare, Socialdepartementet.
Enligt promemorian så bedömer inte Socialstyrelsen att nyordningen innebär några patientsäkerhetsrisker. För Socialstyrelsen innebär dock nyordningen att kraven på information ökar: information till EU-läkare men också till arbetsgivare som vill anställa EU-läkare inom allmänmedicin.