Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har sedan 2009, som en del av psykiatrisatsningen, haft ett uppdrag från regeringen att ta fram kunskapsöversikter inom området psykiatrisk vård och behandling. Myndigheten valde att fokusera på följande fyra områden: ADHD, autismspektrumstörningar, läkemedelsbehandling av schizofreni samt diagnostik av depression och andra förstämningssyndrom, eftersom det är områden som berör många och där kunskapsbehovet är stort. Resultatet lämnas i en rapport till regeringen i dag.
Några av slutsatserna i rapporten:
• Det finns stora kunskapsluckor vad gäller diagnostik och behandling av ADHD och autismspektrumtillstånd (AST) med ett undantag: effekter och biverkningar av läkemedelsbehandling på kort sikt.
• Det går inte att bedöma träffsäkerheten hos de instrument som används för att diagnostisera ADHD och AST.
• Många olika metoder används för att behandla ADHD och AST, men de är inte evidensbaserade.
• Det går inte att bedöma risken för att barn med ADHD som behandlats med centralstimulerande medel utvecklar substansmissbruk eller beroende senare i livet.
• Det finns ett mycket stort behov av systematiska studier av behandling av AST med icke-farmakologiska metoder.
• Det finns starkt stöd för läkemedelsbehandling vid schizofreni.
• Vissa antipsykotiska läkemedel, olanzapin och klozapin, ger lägre dödlighet och självmordsrisker samt färre återinläggningar än de flesta andra antipsykotiska läkemedel.
• Klinisk bedömning är ofta otillräcklig för att diagnostisera depression och mani. Bedömningen bör kompletteras, till exempel med strukturerade intervjuer. Vad gäller äldre behöver bedömningsinstrument utvecklas, eftersom depression kan te sig som demens eller vara ett tecken på demens.
Under 2012 kommer översikterna att publiceras var för sig i vanliga SBU-rapporter.