När narkosläkaren misstänktes för dråp hörde Utbildningsdepartementet av sig till henne per telefon för att meddela att hon inte längre skulle delta i nämndens sammanträden. Det berättade hon i den intervju med henne som Läkartidningen publicerade strax före jul, se nr 51–51/2011.
I KU-anmälan bekräftas uppgiften.
– Det tycks vara så att Tobias Krantz och en av hans närmaste medarbetare kontaktade läkaren och bad att hon inte ska gå på möten, säger Peter Eriksson.
Peter Eriksson skriver i anmälan att Utbildningsdepartementets rättschef Charlotte Abrahamsson per telefon i februari 2010 vid två tillfällen pratat med narkosläkaren och meddelat att hon inte fick delta vid etikprövningsnämndens sammanträden. Någon skriftlig bekräftelse utgick inte, trots att narkosläkaren begärde det. Rättschefen kontaktade också, enligt KU-anmälan, narkosläkarens offentliga försvarare, advokaten Björn Hurtig, med samma budskap.
– Min bedömning är att statsråden inte ska gå in och styra på en sådan nivå om ledamöter i en nämnd ska gå på nästa möte. Finns det synpunkter på det bör det vara regeringen som fattar ett beslut om att entlediga personen i fråga.
Något regeringsbeslut om entledigande av narkosläkaren finns emellertid inte. »Däremot kontaktar tjänsteman på departementet på uppdrag av statsrådet, ledamoten och begär att hon inte ska tjänstgöra. Detta utan att ens ordföranden i nämnden uttryckt missnöje eller önskemål om detta«, skriver Peter Eriksson.
Peter Eriksson säger att han i egenskap av ordförande i konstitutionsutskottet inte brukar göra anmälningar så ofta.
– Men jag tyckte att det här är ett så tydligt exempel och att det är av principiell karaktär. Svenska ministrar ska inte gå in och styra på det här viset.
Peter Eriksson ifrågasätter i anmälan om det ovan beskrivna agerandet är förenligt med hur regeringen ska styra riket och om det är förenligt med grundläggande rättsliga principer om att åtalade är oskyldiga intill dess att domstol funnit annat.
Han påpekar också i anmälan att domstolen i det här fallet så småningom funnit personen oskyldig. »Jag vill att Konstitutionsutskottet granskar om förutvarande statsrådets agerande varit förenligt med gällande rätt«, avslutar Peter Eriksson sin anmälan.
I maj månad fattar konstitutionsutskottet beslut i alla vårens ärenden.