Läkarförbundet träffar denna vecka regeringens nationella samordnare för det utökade vårdvalet, Roger Molin, som vid årsskiftet lämnade sin tjänst som sektionschef för avdelningen vård och omsorg, Sveriges Kommuner och landsting, för Socialdepartementet.
Roger Molin har i uppdrag att skynda på omställningen i vården. Detta gäller primärvård, men framför allt det utökade vårdvalet genom specialistvårdval samt sammanhållna vårdkedjor för multisjuka äldre.
För ändamålen finns 360 miljoner kronor i stimulanspengar att fördela.

Molins uppdrag syftar bland annat till att ge nytt liv åt det förslag som lanserades i slutbetänkandet till »Utredningen om patientens rätt« (2009) som hittills fått kalla handen av landstingen och regionerna: att sjukhusläkare ges möjlighet att kombinera tjänst med deltidsarbete i öppenvården.

Karin Båtelson, ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse, är ordförande i Läkarförbundets nya arbetsgrupp, VIS (Vårdval i den specialiserade vården):
– Sjukhusläkarföreningen har under många år pratat om att man vill ge ökad möjlighet för att de sjukhusläkare som vill ska kunna arbeta i öppenvård under friare former, att man ska kunna arbeta deltid utanför sin ordinarie arbetsgivare, säger Karin Båtelson.
– Man ska kunna utnyttja sjukhusläkares kompetens, även utan den stora specialistsjukvårdens resurser, för att kunna få lite snabbare flöden. I VIS-gruppen ska vi arbeta fram förslag till strukturer för hur man kan stimulera sjukhusläkare att jobba på detta sätt och hur det ska ske på bästa sätt utifrån den befintliga öppenvården, både privat och offentligt, och för patienten.
Förbehåll för att få ut organspecialister i öppenvård har funnits bland både arbetsgivare och fack. De förra har oroats för eventuell konkurrerande bisyssla, medan de senare har funderat över konsekvenser för anställdas pensionspoän­g.
– Offentligt finansierad sjukvård ska inte liknas vid något privat företag och de lagar som gäller där, utan sjukhusläkarnas kompetens ska i stället ses som en tillgång för medborgarna. Det viktiga är att regelsystemet är glasklart för vad man ska göra var, säger Karin Båtelson, som själv arbetar med klinisk neurofysiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Karin Båtelson är hoppfull om att fler sjukhusläkare inom en snar framtid ska kunna arbeta i öppenvården parallellt med en anställning inom slutenvården.
– Just deltidsdelen tror jag är viktig. Många läkare vill jobba på sjukhus. Där har man en viss typ av patienter, kollegor, utveckling och ett sätt att jobba på som bara finns på sjukhus. Men att man samtidigt kan få ta del av öppenvårdens sätt att arbeta med kortare och snabbare beslutsvägar, och att i högre grad få styra sin tid själv, som återbesök av sina patienter.

I Läkarförbundets vårdvalsgrupp för den specialiserade vården ingår representanter för yrkesföreningarna, Sjukhusläkarna, Distriktsläkarföreningen, Privatläkarföreningen samt lokalföreningarna.

LOVE – tänkt att ge utökade möjligheter

Förslaget Lagen om valfrihetsersättning (LOVE) i utredningen »Patientens rätt« skulle ge specialistläkare möjlighet att vid sidan av sin anställning på sjukhusen arbeta i egen regi. Lagförslaget avsåg samtidigt komma att ersätta taxeläkarsystemet, lagen om läkarvårdsersättning (LOL), som dömts ut av EU för att åsidosätta grundläggande regler om fri konkurrens och etableringsfrihet, men förslaget ratades i remissvändan. Tanken var att åstadkomma en vårdkedja, samtidigt som ersättningen skulle bli snarlik taxeläkarens: betalt per insats.

Läs även
»Förhandlingar pågår om utökat vårdval« i Läkartidningen nr 26–28/2011