– Vi hade hoppats få politikernas förståelse för att sträva mot ett nyckeltal, lämpligen 1 600 patienter per doktor, men det verkar man inte vara beredda att ställa sig bakom, säger Maria Lindström, familjeläkare på en av Landstinget Västernorrlands vårdcentraler i Sundsvall.

– Det finns ett viktigt symbolvärde i att ha ett sådant mål att sträva emot – ett nyckeltal som i alla fall skulle göra att vi närmar oss förbundets riktmärke om en doktor per 1 500 patienter. Vi tror att det skulle vara rekryteringsbefrämjande.
Men politikernas besked var tydligt: det är upp till de enskilda vårdcentralerna att fördela resurserna utifrån behoven.

Manifestet, som är undertecknat av 75 familjeläkare i Västernorrland, pekar på riskerna för sämre kvalitet i primärvården och oro för patientsäkerheten när arbetsbelastningen ökar. Doktorerna får kortare tid för varje patient och det finns tydliga risker att sjukfrånvaron ökar.
På Maria Lindströms vårdcentral har varje doktor ansvar för runt 1 850 patienter.

– Vi vill få igång en dialog med politikerna om vad som är rimligt för att klara en god kvalitet i vården och göra primärvården mer attraktiv som arbetsplats. Manifestet har inspirerats av hur kollegor på andra håll i landet, bland annat Värmland, jobbat med frågan (LT 3/2012, sidan 83).