Ett steg tillbaka mot det gamla systemet med disciplinpåföljder. Det anser Läkarförbundet om Social­departementets förslag att Social­styrelsens beslut i klagomålsärenden ska kunna överklagas i domstol.

Patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari förra året, men nu kommer redan förslag på förändringar. Socialdepartementet föreslår i en promemoria att det ska bli möjligt att överklaga Socialstyrelsens beslut i klagomålsärenden.
I och med patientsäkerhetslagen avskaffades HSAN:s disciplinpåföljder varning och erinran. Händelser ska nu i stället anmälas till Socialstyrelsen, som kan granska hela händelsen och i sin utredning inte bara ska leta efter riskindivider utan också efter brister hos vårdgivaren.

I den nya promemorian vill departementet föra in en rätt att överklaga Socialstyrelsens beslut till allmän förvaltningsdomstol. Om Socialstyrelsen kritiserar en vårdgivare eller en enskild yrkesutövare ska den kritiserade kunna överklaga. Och om det inte blir någon kritik, ska den anmälande patienten, eller dennas närstående, kunna överklaga.
Dessa överklaganden kan leda till långdragna och kostsamma processer innan ett ärende slutgiltigt avgörs, skriver Läkarförbundet i sitt remissvar. Det finns flera skäl att vara emot förslaget, säger Tomas Hedmark, jurist vid Läkarförbundet:
– Dels anser vi att det nya systemet måste få tid att sätta sig innan man överväger eventuella förändringar. Patientsäkerhetslagen har ju bara varit i kraft ett drygt år än.
– Dels anser vi att överklagandesystemet, tillsammans med införandet av begreppet kritik i lagtexten, utgör ett klart steg tillbaka. Risken är att begreppet kritik blir nästan samma sak som de gamla disciplinpåföljderna varning och erinran.

Läkarförbundet anser fortfarande att patientsäkerhetslagen är ett framsteg jämfört med tidigare system, framhåller han:
– Vi hoppas och tror alltjämt att den lägger en grund för en bättre patientsäkerhetskultur. Det handlar inte bara om att hantera klagomål, utan också om att vårdgivarna tar ett större ansvar.