Sjukvården har av regimen gjorts till ett verktyg i konflikten. Respekten för att sjukhus och vårdinrättningar är neutrala zoner i enlighet med Genèvekonventionen finns inte längre. Det som sker är brott mot mänskligheten som bör tas upp vid den internationella brottmålsdomstolen, säger Inger Sjöberg, som är pensionerad rehabiliteringsläkare och ordförande i Svenska Amnestys särskilda hälso- och sjukvårdsgrupp.
– Det finns många vittnesmål om att ambulanser hind­ras och beskjuts och att patienter tas från operationsbord direkt till förhör och tortyr.

I en utförlig rapport från huvudkontoret för Amnesty International ges en mängd exempel på regimövergrepp inom vården.
Ofta ställs vårdpersonal inför ett fruktansvärt dilemma: gör ditt jobb och vårda alla skadade men riskera att själv bli gripen och torterad, eller gör som regimen instruerar och ange patienter som misstänks ha deltagit i upproret.
Amnesty har kommit över skrivelser från hälsovårdsmyndigheten i Homs, som stått i centrum för striderna den senaste tiden, där sjukhusen beordras att rapportera alla skadade patienter och all personal som deltar i demonstrationer.
– Tyvärr finns det flera vittnesmål om att regimtrogen vårdpersonal deltagit i tortyr och övergrepp på patienter man haft till uppgift att vårda. Men det finns också gott om exempel på motsatsen med läkare och annan personal som visat stort mod och följt medicinsk etik men fått plikta för det.
– Konsekvensen av detta har blivit att skadade personer undviker vård på de statliga sjukhusen där de kan skickas vidare till militärsjukhuset i Homs och fängslas. I stället får små, privata sjukhus eller provisoriska fältsjukhus försöka klara vården med de svårigheter det medför i form av brist på utrustning, mediciner och blod.

Ett särskilt problem är att Syriens centrala blodbank är underställd försvarsdepartement, vilket gör att privata sjukhus tvekar att göra beställningar för att inte dra till sig regimens misstankar om att man vårdar personer som deltagit i upproret.
Inger Sjöberg har svårt att se någon ljusning i den årslånga konflikten, som skördat flera tusen dödsoffer och som alltmer får karaktären av ett inbördeskrig.
– Tyvärr blockeras en lösning i FN:s säkerhetsråd av både Ryssland och Kina. Visserligen finns möjligheten för FN:s generalsekreterare att gå runt säkerhetsrådet och föra upp frågan direkt i generalförsamlingen, men det är bara säkerhetsrådet som har rätt att intervenera.
Hur arbetar hälso- och sjukvårdsgruppen med Syrien?
– I enlighet med gängse Amnestymodell har vi skrivit brev till presidenten och ett flertal andra makthavare och påtalat rättsövergreppen. Av erfarenhet vet vi att slutna regimer som den i Syrien ändå påverkas av att ha omvärldens ögon på sig.
Inger Sjöberg efterlyser en bred diskussion inom läkarkåren om hur man för framtiden kan värna medicinsk neutralitet och bekämpa brott mot mänskliga rättigheter.
– Det hjälper kanske inte folket i Syrien just nu, men det är viktigt att vi får igång debatten för att göra detta till en viktig fråga i olika sammanhang, inte minst inom EU och FN. Amnesty instämmer i World Medical Associations uttalande i höstas om skydd och integritet av sjukvårdspersonal i väpnade konflikter.

Svenska Amnestys hälso- och sjukvårdsgrupp har sin bakgrund i en läkargrupp som bildades 1977. Gruppen har sedermera breddats till att vara öppen för fler vårdprofessioner.
– Självklart är mänskliga rättigheter inom vården, med fångars rätt till behandling och mediciner ett centralt område, men vi är även engagerade mot dödsstraff och för kvinnors rättigheter i samverkan med andra specialgrupper inom Svenska Amnesty.
– Gruppen anordnar även seminarier och finns som resurs för att stärka inslaget av etik och mänskliga rättigheter vid vårdutbildningarna.
Ett specialuppdrag är att bevaka FN-målet att minska mödradödligheten i världen med tre fjärdedelar fram till 2015.
– Det är ett av FN:s fem så kallade millenniemål och tyvärr det som utvecklats sämst. Årligen dör cirka 350 000 kvinnor av graviditetskomplikationer. Det känns frustrerande att familjeplanering och förlossningsvård inte prioriteras mer i många fattiga länder när man vet att relativt enkla medel kan motverka infektioner, blödningar och högt blodtryck som orsakar mödradödlighet, säger Inger Sjöberg.

Läs även

Vården används som vapen i konflikten

Fakta Amnesty

Människorättsorganisationen Amnesty International grundades 1961 och tilldelades Nobels fredspris 1977. Amnesty Sverige har drygt 90?000 medlemmar och består av cirka 200 lokala grupper och 7 specialgrupper, bland dem en hälso- och sjukvårdsgrupp som är öppen för studenter och yrkesutbildade inom hela hälso- och sjukvårdsområdet. Ett nätverk med runt 100 medlemmar, merparten läkare, är knutet till gruppen.

Läkarförbund: »sluta trakassera vårdpersonal«

Sveriges läkarförbund står bakom uppmaningen från World Medical Association, WMA, att den syriska regeringen måste sluta trakassera vårdpersonal i anslutning till de regimkritiska demonstrationerna.
WMA stödjer sig på rapporterna från Amnesty International och pekar på det förkastliga att regimen förföljer läkare som enbart följer sin yrkesetik genom att vårda sjuka och skadade. Enligt WMA är det tydligt att läkare i Syrien tvingas välja mellan trohet till regimen eller att sätta patienterna i centrum.

Inger Sjöberg, ordförande i Svenska Amnestys hälso- och sjukvårdsgrupp.