Enligt gällande lag är läkare skyldiga att anmäla patienter som är olämpliga att inneha skjutvapen till polisen. Från den 1 juli i år gäller sådan anmälningsskyldighet även beträffande personer som genomgår rättspsykiatrisk undersökning eller särskild personutredning i brottmål, trots att dessa i formell mening inte är patienter.
Det är den enda förändring gällande läkares anmälningsskyldighet som föreslås i regeringens proposition om skärpt vapenlagstiftning.
Socialstyrelsen hade velat att begreppet »olämplig« i lagen skulle ersättas med att läkaren ska göra en anmälan när det, av medicinska skäl, finns risk för att en patient kan skada sig själv eller någon annan person med skjutvapen. Det saknas dock beredningsunderlag för en sådan lagändring enligt regeringen, som dock i propositionen påpekar att Socialstyrelsen har ett bemyndigande att ta fram närmare föreskrifter om läkares anmälningsskyldighet.