I går kunde Läkartidningen berätta att narkosläkaren nu anmäler Astrid Lindgrens barnsjukhus för en rad felaktigheter som ska ha begåtts under perioden september 2008 till februari 2012. Narkosläkaren menar att en del av felen var det som ledde till att hon blev misstänkt och åtalad för dråp, se Narkosläkaren anmäler barnsjukhuset.

I bilagor till anmälan går det att ta del av viss skriftlig kommunikation som narkosläkaren haft med företrädare för sjukhuset.

En av chefläkarna vid Karolinska universitetssjukhuset, Stefan Engqvist, skriver i ett brev till narkosläkaren i januari så här: »Kritiken mot bristande dokumentation vid minst fyra tillfällen belystes tämligen ingående under rättegången och det framstod som klart både genom ett vittne och expertutlåtande att thiopental med största sannolikhet tillförts patienten utan att detta bokförts i vare sig anestesijournalen eller i Clinisoft. Vi har kontrollerat detta och kan bekräfta uppgiften.« Han skriver också att man noga övervägt narkosläkarens krav att de som varit försumliga i sin dokumentation vid de tillfällena skulle kritiseras, men att man kommit fram till att det vore olämpligt med tanke på den långa tid som förflutit. Han hänvisar också till skiftet från individsyn till systemsyn inom patientsäkerhetsarbetet.

Chefläkaren skriver också att det är känt för alla som arbetat med praktiskt vård att det ibland kan vara lätt att glömma att dokumentera allt, särskilt i stressade situationer. Han menar att det kan vara en förklaring men ingen ursäkt. Och så meddelar han att man nu inför rutinmässiga stickprovskontroller för att belysa dokumentationsskyldighet som finns i vården.

Enligt samma brev har berörda chefer gjort en »logganalys« utifrån misstanken om otillbörliga inloggningar men kommit fram till att det inte finns något belägg för oegentligheter. Narkosläkaren själv skriver i sin anmälan att hon tillsammans med sin försvarsadvokat gått igenom inloggningslistor och funnit att personal från 44 olika avdelningar på och utanför KS loggat in i flickans journal. Enligt narkosläkaren skulle 308 personer under nio dagar ha loggat in i flickans journal trots att inte ens hälften av dessa ska ha varit direkt involverade i vården av flickan.

I ett annat brev som är bilagt narkosläkarens anmälan hänvisar chefen för Astrid Lindgrens barnsjukhus, Barbro Fridén, till utredningen av journalbristerna som chefläkaren gjort. Hon påpekar att slutsatsen, att det efter så lång tid som nu har gått är svårt att rekapitulera exakt, inte innebär att man inte anser att dokumentationsbrister är allvarliga. Och hon skriver att hon själv inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder men oförtrutet fortsätter sjukhusets patientsäkerhetsarbete, som även innefattar journalföringsrutiner. »Om du inte är nöjd med detta föreslår jag, precis som vi talade om vid ett tidigare tillfälle, att du går vidare till Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet.«
Och det var alltså vad narkosläkaren gjorde. Barbro Fridén vill i nuläget inte ge några kommentarer med anledning av anmälan, och Stefan Engqvist har, enligt sjukhusets presschef, gått i pension.
Ann-Britt Bolin, som också är chefläkare på Karolinska universitetssjukhuset, säger till Läkartidningen att Socialstyrelsen naturligtvis är välkommen att granska sjukhuset utifrån de synpunkter som narkosläkaren framfört i sin anmälan.
Hon säger att för en utomstående kan det låta mycket att journalmissar gjordes vid fyra tillfällen under tre dagar för samma patient.
– Och det är lika många gånger för mycket, men det står i journalen att det givits narkos, och då vet de som arbetar med sådan här vård att det ges tiopental då.
Inte heller narkosläkaren vill ytterligare kommentera sin anmälan.