Många av problemen i vården av de mest sjuka äldre uppstår enligt Marie Wedin i skarven mellan landstings- och kommunal vård.
– Man missköter sig från båda hållen. Sjukhusvården fungerar många gånger bra för äldre patienter, men när de är redo för utskrivning kan de dumpas i hemmet utan att det finns någon mottagare till beskedet. Kommunerna klagar för sin del på att man inte får veta vilka nya mediciner som patienten har fått.
En viktig länk för att överbrygga skarven är enligt Marie Wedin en sammanhållen journal där man från bägge håll kan se till exempel vilka läkemedel som skrivits ut av vilken läkare. Men detta förutsätter att det finns en ansvarig läkare som agerar om det behövs, till exempel ser till att byta ut olämpliga läkemedel.
– Vi har föreslagit att man skulle inrätta en kommun­överläkarfunktion. En sådan läkare skulle inte ha patientkontakt, men ha överblicken, och bland annat svara för att alla som har hemsjukvård eller som bor på särskilda boenden har en namngiven ansvarig läkarkontakt.
– En kommunöverläkare kan också se till att det finns rutiner för överlämning mellan huvudmännen, och att det skrivs avvikelser när det inte fungerar.
Ett annat problem som Marie Wedin pekar på är att det allmänt sett är för dålig läkarmedverkan kring dessa patienter i den kommunala vården, dvs i hemsjukvården och i särskilda boenden.
– Det finns en möjlighet för kommuner att hyra in läkare och skicka notan till landstinget om det missköter uppdraget. Detta har inte fungerat så bra, en kommunläkare skulle kunna sätta in det tänket.
Regeringen har tryckt på för att kommunerna ska ta över ansvaret för hemsjukvården, även om man inte valt att lagstifta i frågan.
Är det bra att kommunerna tar över hemsjukvården?
– Det är bra att kommunerna får ett övergripande ansvar, men man kan känna oro för om det kommer att finnas tillräcklig medicinsk kompetens i det systemet.
Grundproblemet, menar Marie Wedin, handlar dock om att primärvården inte är tillräckligt utbyggd. Allmänläkarna är för få och har svårt att hinna med att komma ut till de patienter som inte själva kan ta sig till vårdcentralen.
– Det behövs fler allmänläkare men också and­ra kompetenser som psykiatrer och geriatriker. Vi hoppas att en utvidgning av vårdvalet till att omfatta specialister i öppenvård kan bidra till detta.
Är det här en grupp som kan välja?
– Jag tror inte att det är valmöjligheten i sig som är det viktiga, men vårdvalet ökar tillgängligheten och flexibiliteten i systemet. Men det hänger på hur man riggar ersättningssystemet. Systemet måste värdesätta helhetsansvar.
Regeringens satsning, som innebär belöning till kommuner och landsting som reducerar sådant som olämplig läkemedelsbehandling och återinläggningar inom 30 dagar, tycker Marie Wedin är bra, men hon varnar samtidigt för att sådana belöningssystem kan slå fel.
– Om en patient blir återinlagd kan det vara för att han eller hon skrivits ut för fort för att det finns för få vårdplatser eller för att kommunen inte tagit sitt ansvar. Men det kanske ändå är bäst för den patienten av medicinska skäl att bli inlagd.