»Socialstyrelsen har inte förmått skapa tillräckligt goda förutsättningar för att tillsynsreformens mål ska uppfyllas. Vi föreslår därför att en renodlad inspektionsmyndighet för socialtjänst och hälso- och sjukvård bildas.«
Det säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson på Statskontorets webbplats i en kommentar till rapporten, som kritiserar Socialstyrelsens tillsynsverksamhet på en rad punkter.
Statskontoret har sedan 2009 haft regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera de förändringar av tillsynen som trädde i kraft i januari 2010.
Förslaget ligger i linje med vad Stefan Carlsson, regeringens särskilde utredare av hur hälso- och sjukvården ska styras, sa i höstas vid den medicinska riksstämman: att tillsyn är en verksamhet som kommer att behöva renodlas och »till del vara frikopplad från normeringsverksamheten«. Stefan Carlsson skulle ursprungligen lämna sitt slutbetänkande i mitten av april, men i ett tilläggsdirektiv den 15 mars förlängdes tiden till den 15 maj.

Läs även:

»Tillsyn är en verksamhet som kommer att behöva renodlas«

Ur Statskontorets rapport:

»Statskontoret har sammanfattningsvis identifierat följande problemområden:
• tillsynen har ingen tydlig särställning gentemot Socialstyrelsens övriga åtaganden,
• det saknas en löpande resultatuppföljning med koppling till tillsynens finansiella resurser,
• resursfördelningen till tillsynen är inte tillräckligt transparent,
• det saknas styrmodeller, uppföljningsrutiner och verktyg för ärendehantering anpassade till Socialstyrelsens stora ärendevolymer och myndighetsutövande roll.«

Läs hela rapporten: Utvärdering av tillsynsreformen. Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälso- och sjukvård (2012:11)