I sin anmälan till Socialstyrelsens avdelning för enskilda klagomål skriver föräldrarna att de, trots omfattande utredningar och rättegång, inte fått någon förklaring till att man vid obduktionen hittade stora mängder tiopental i flickans kropp.
När domen efter rättegången mot narkosläkaren föll i oktober 2011 friades hon från misstankarna om dråp på den förtidigt födda flickan. Domen överklagades inte.
Under rättegången vittnade en intensivvårdssjuksköterska om att hon på en läkares ordination spätt det aktuella läkemedlet tiopental (se Rättegången dag 4) och att hon var med när två olika läkare vid två tillfällen den 12 september 2008 gav tiopental till flickan. Det handlade dels om en intubering inför en DT-undersökning, dels om ett tubstopp.
Domstolen satte stor tilltro till intensivvårdssjuksköterskans vittnesmål och ansåg utifrån det att det var klarlagt att flickan gavs tiopental vid två tillfällen den 12 september. Men föräldrarna vill nu att Socialstyrelsen utreder om intensivvårdssjuksköterskans uppgifter stämmer. De anser att de båda läkarna bör höras om vad som hände när tiopental gavs den dagen.
Åtgärder och mätvärden som nämns i dokumentationen av flickans vård indikerade också, enligt sakkunnigvittnens bedömningar, att tiopental sannolikt gavs även den 11 september i samband med sövning inför en operation och den 19 september vid sövning inför en MR-undersökning. Domstolen anser att detta inte kan uteslutas trots att det inte journalförts.
I förra veckan anmälde narkosläkaren Karolinska universitetssjukhuset/Astrid Lindgrens barnsjukhus till Socialstyrelsen (se Narkosläkaren anmäler barnsjukhuset), bland annat med anledning av de journalföringsbrister som hon menar fick till följd att hon misstänktes och åtalades för dråp. Till anmälan finns brev bilagda från chefläkaren som hävdar att man nu utrett saken och kan bekräfta domstolens bedömning att tiopental sannolikt har givits flickan vid fyra tillfällen, under tre dagar, utan att det förts in i journalen (se Chefläkaren bekräftar brister i journalföringen).
Föräldrarna skriver i sin anmälan:
»Vi vill att sjukhuset redogör för de övriga tillfällen som av domstolen pekades ut som möjliga/sannolika för givande av tiopental till [flickan, red:s anm]. Med tanke på de omfattande konsekvenserna vill vi också veta om sjukvårdspersonal begått fel när tiopental inte journalförts eller införts i [flickans, red:s anm] medicinlistor. Slutligen undrar vi om det är överensstämmande med vetenskap och beprövad erfarenhet att i mer än två år undanhålla information om ett givet läkemedel på det sätt som [intensivvårdssjuksköterskan, red:s anm] har gjort och om inte sjukhuset kunnat agera för att denna information snabbare skulle komma oss och utredarna till del.«
Intensivvårdssjuksköterskan säger i en intervju med Läkartidningen att barnsjukhuset hela tiden haft kännedom om bristerna men trots det inte vidtagit några åtgärder.
Föräldrarna vill inte kommentera sin anmälan ytterligare för Läkartidningen.
Klas Östman, presschef vid Karolinska universitetssjukhuset, säger att man har känt till att föräldrarnas anmälan skulle komma och att sjukhusledningen inte vill kommentera den.
– Det är Socialstyrelsen som får ta ställning, vi kan inte föregripa genom att diskutera detaljer i media, säger Klas Östman.