Under Vitaliskonferensen i Göteborg, mässan för IT inom vård och omsorg, den här veckan presenterar konsultföretaget Transcendent Group en kartläggning av alla lex Maria-anmälningar under 2010. Ett 100-tal av totalt 2 051 ärenden var tydligt IT-relaterade, förklarar Martin Malm. I cirka 30 procent av fallen medförde incidenterna allvarlig skada eller sjukdom.
– Vi har gått igenom varje enskilt ärende, och utöver de uppenbart IT-relaterade händelserna fanns ett ytterligare 50-tal ärenden som vi misstänker i någon utsträckning kan vara IT-relaterade, säger Martin Malm.
De vanligaste händelserna handlade om driftstörningar, att exempelvis elektroniska journalsystem låg helt nere.
– Personalen kunde varken läsa eller skriva i journalerna, och det drabbar ofta en stor grupp patienter, kanske i ett helt upptagningsområde. Det är inte alls säkert att de ansvariga känner till problemen förrän efter flera dagar eftersom vårdpersonal eller IT-personal ofta inte rapporterar felen omgående, säger Martin Malm och fortsätter:
– Det finns med säkerhet dessutom ett stort mörkertal, då många stora händelser om driftstörningar som media har rapporterat om inte återfinns bland lex Maria-ärendena.
En annan relativt vanlig incident är att läkare ordinerar en läkemedelsdos via elektroniskt recept, men att dosen blir felaktig då den hanteras av apotekets IT-system. Det kan handla om att decimaler ändras i förskrivningen.
– Ett sådant fall ledde till att dosen blev 10 gånger högre än enligt ordinationen. Vidare utredning av journalsystemet visade på ytterligare 250 felrecept av liknande art. Huruvida IT-relaterade problem lett till dödsfall under 2010 kan vi inte säkert säga, men det kan inte uteslutas, säger Martin Malm.

Syftet med kartläggningen var att få en mer komplett bild av ett problem som Socialstyrelsen lyfte fram i en rapport 2009, då ett slumpmässigt urval visade att 10–20 procent av alla lex Maria-ärenden var relaterade till IT-problem. Martin Malm, som själv är konsult åt Socialstyrelsen och bland annat deltagit i arbetet med att ta fram föreskrifter i enlighet med nya patientsäkerhetslagen, anser att hälso- och sjukvårdens rutiner gällande IT-systemen uppvisar betydligt större brister än andra samhällsbärande sektorer.
– Det finns inte samma höga krav på systemen och kvalitetssäkringen som inom exempelvis banksektorn, och även rutinerna om något fallerar uppvisar stora brister, säger Martin Malm.
För att minska de IT-relaterade incidenterna inom hälso- och sjukvården måste IT bli en naturlig del av patientsäkerhetstänkandet, anser Martin Malm.
– I dag är IT en del som står för sig själv och är inte naturligt integrerad i vården. Men det finns goda exempel på förändringar, exempelvis så har Karolinska universitetssjukhuset beslutat att lägga över ansvaret för informationssäkerheten på den chefläkare som är ytterst ansvarig för patientsäkerheten. Utifrån det ansvaret tas sedan beslut om utbildning och styrning på informationssäkerhetsområdet, säger Martin Malm.
Transcendent Group är ett företag som erbjuder konsulttjänster inom bland annat informationssäkerhet och infrastruktur för myndigheter och organisationer. Den nu framtagna statistiken över IT-relaterade lex Maria-ärenden avser att påvisa problemets omfattning.
– Vår förhoppning är också att göra uppföljningar och se om man kan utläsa någon form av trend över tid, säger Martin Malm.