Läkaren låg i skilsmässa, och för att få adressuppgifter till den kvinna som hennes man hade en relation med gick hon olovligen in i kvinnans journal. Läkaren erkände senare att hon gjort fel och accepterade tingsrättens dom för dataintrång.
När läkaren började jobba på ett nytt sjukhus fick en lokaltidning nys om det. I rapporteringen hette det att läkaren »varit inne i sin rivals gynjournal« och det antyddes att läkaren tagit jobb på den nya orten eftersom exmakens nya kvinna flyttat dit.

Läkaren kände sig utpekad och kränkt av rapporteringen, som hon ansåg framställde henne som en fara för patienterna, och anmälde den till Allmänhetens pressombudsman (PO).
Eftersom integritetsskydd har ett allmänintresse menade PO att det var motiverat att rapportera om domen och det faktum att sjukhuset inte underrättats om saken när man tagit referenser från tidigare chefer.
Däremot var det missvisande att framställa det som att tingsrätten inte trodde på läkaren när hon sa att hon bara varit ute efter adressuppgifterna. Genom att använda begreppet »rival«, som är ett värderande omdöme, kränkte tidningen läkarens privatliv. Antydningarna att läkaren skulle ha valt att arbeta på orten för att kvinnan bodde där såg PO som spekulationer som saknade belägg. Det fanns dessutom uppgifter i rapporteringen som gjorde att kollegor kunde identifiera läkaren.

PO ansåg att lokaltidningen borde klandras och hänsköt ärendet till Pressens opinionsnämnd, som ansåg att tidningen brutit mot god publicistisk sed.