– Vi är nöjda och har uppnått det vi ville, efter omständigheterna, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.
Lönenivån, formen för löneöversynen och fler fasta anställningar var bland de viktigaste frågorna för läkarna i avtalsrörelsen.
– Procentsiffran är vi nöjda med. Den är i paritet med »märket« och resten av arbetsmarknaden.
Att få en siffra i avtalet var nödvändigt för Läkarförbundet. Men det var svårt att få ett flerårigt avtal med lönenivåer, eftersom de senaste avtal som slutits inom industrin och som är vägledande på övriga arbetsmarknaden varit korta.
Att det nya avtalet blev ettårigt innebär dock att många av de övriga yrkanden som förbundet inledningsvis tog upp i förhandlingarna inte behandlas i avtalet. Med ett undantag:
Anställningsformerna för unga läkare ska bli tryggare genom ett partsgemensamt arbete, enligt nya skrivningar i den del av avtalet som heter Allmänna bestämmelser och som gäller även andra fackförbund. Bland annat ska vikariat konverteras till tillsvidareanställning efter 3 år i stället för efter 4 år.
I flera andra frågor som är viktiga för förbundet innebär det nya avtalet ingen skillnad. I en fråga är detta positivt. Rätten att välja formen för den lokala löneöversynen kvarstår.
– Vi har kvar möjligheten att välja mellan lönesamtalsmodellen och den traditionella förhandlingsmodellen.
Enligt det nya avtalet ska de centrala parterna under hösten tillsammans studera hur de olika modellerna för lönebildning har fungerat. Det arbetet har att göra med behovet av att skapa förutsättningar för längre avtalsperioder.
Andra för Läkarförbundet viktiga frågor har varit fortbildning, årliga jämställdhetskartläggningar av löner, jourbefrielse för äldre läkare och att underlätta för sjukhusläkare att ha flera arbetsgivare. Ingen av dessa har kommit med i avtalet.
– Med ettårsavtal är det många frågor, som fortbildning och arbetsmiljöfrågor, som får skjutas på framtiden, säger Marie Wedin.
Att avtalet är ettårigt innebär dock att det snart blir möjlighet att fortsätta diskussionerna. Redan i höst börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse.