Ett av uppdragen för den pågående organisationsutredningen inom Läkarförbundet har varit att skapa en mer ändamålsenlig organisation i takt med att huvudmannastrukturen i allt mindre grad motsvarar de gamla länsgränserna.

Ett alternativ som redan finns i dag är att gå samman och bilda en ny lokalförening som speglar huvudmannen geografiskt. De fyra läkarföreningarna i Skåne skulle exempelvis kunna gå i hop i »Skånes läkarförening«.
Vill man inte slå ihop lokalföreningarna vill CS införa ett krav att man i stället bildar en regionförening, som alltså blir en ny typ av delförening. För att dessa organ ska bli beslutsmässiga ska de ha egen styrelse, egna stadgar och deras beslut ska vara bindande för lokalföreningarna. Regionföreningarna ska finansieras genom medlemsavgiften till lokalföreningen.
Mandatet att utöva förhandlingar och överläggningar, som i dag ligger på lokalföreningarna, tas över av regionföreningarna. Handlar det om lokala förvaltningar kan förhandlingsmandatet i sin tur delegeras vidare till berörd lokalförening.

Björn Widlund, ordförande för Östra Skånes läkarförening, är försiktigt positiv till förslaget:
– I praktiken fungerar dagens system bra, vi klarar att samverka när vi behöver det, men det här skulle göra samarbetet mer formaliserat. Men innan vi tar ställning vill vi höra med de andra lokalföreningarna i Skåne om de gör samma tolkning av förslaget som vi gör.
En fråga som inte har lösts är hur en stärkt ombudsmannaorganisation ska utformas. En majoritet av delföreningarna vill att ombudsmännen ska vara lokalt placerade, däremot är man inte enig om finansieringen ska ske lokalt eller centralt via Läkarförbundet.
Av de övriga frågor som legat på organisationsutredningens bord är det sedan tidigare känt att organisationsutredningen inte velat slopa lokalföreningsobligatoriet för chefer, och CS går där på samma linje. Där­emot vill man skapa en ny yrkesförening för läkare anställda inom industrin.

Pass i mandatfördelningsfrågan

Att se över mandatfördelningen i fullmäktige ingår i organisationsutredningens direktiv som fastställdes vid fullmäktigemötet 2010. Vid fjolårets fullmäktigemöte antogs med knapp marginal en motion om att lokalföreningarnas inflytande ska öka. Något sådant förslag har dock inte lagts. CS vill ta ett helhetsgrepp över mandatfördelningen längre fram och anser att det vore »olyckligt« att hantera fördelningen mellan olika typer av delföreningar separat. Man presenterar likväl ett antal tänkbara fördelningsprinciper som, om de antas, skulle ge lokalföreningarna ett större relativt inflytande. Fullmäktigemötet kan köra över CS med enkel majoritet och kräva att man tar ställning till mandatfrågan redan i år. För att ändra reglerna för fördelningen av mandat till fullmäktige krävs emellertid, liksom vid varje stadgeändring, två tredjedels majoritet. Med tanke på att motionen om ökat inflytande för lokalföreningarna vann med bara fyra röster, lär det vara svårt att vinna en sådan omröstning utan ett gediget förankringsarbete.