I februari 2010, strax efter att åtal väckts mot narkosläkaren blev hon uppringd av Utbildningsdepartementets expeditions- och rättschef. Samtalet gick ut på att narkosläkaren inte längre fick delta i sammanträden i den regionala etikprövningsnämnden, som hon nyligen omförordnats som ledamot i. När detta blev känt i och med den intervju Läkartidningen gjorde med narkosläkaren, se Friad – efter två år, åtta månader och nio dagar, valde KU:s ordförande Peter Eriksson (MP) att anmäla dåvarande forskningsministern Tobias Krantz (FP) för ministerstyre, se Utbildningsdepartementets hantering av narkosläkaren KU-anmäls. Under våren frågade KU ut det före detta statsrådet i ärendet, se »Rätt att be narkosläkaren ta time-out«.

Han hävdade då att syftet med telefonsamtalet inte var att meddela narkosläkaren beslut om avstängning eller entledigande, utan framföra att det vore lämpligt om hon tog »timeout« från sitt uppdrag. Även narkosläkaren har varit på ett sammanträde i KU och svarat på frågor, se »Viktigt upprätthålla allmänhetens förtroende«.
KU poängterar i sin granskningsrapport vikten av att ett ansvarigt statsråd följer upp information och misstankar om oegentligheter och vidtar nödvändiga åtgärder när det är påkallat. Därför var det inte fel av den dåvarande forskningsministern Tobias Krantz och departementet att »följa händelseutvecklingen« i ärendet. Men frågan om en eventuell »timeout« borde ha hanterats av nämnden och dess ordförande, eftersom nämnden räknas som en självständig myndighet. KU anser att departementets kontakt borde ha inskränkts till en dialog med ordföranden. Om regeringen då inte skulle varit nöjd med hur ärendet hanterats, då hade det återstått för regeringen att besluta om ett entledigande av ledamoten.
KU framhåller också att det är angeläget att företrädare för regeringen och Regeringskansliet alltid vinnlägger sig om att vara tydliga och omsorgsfulla i sina kontakter med enskilda och att enskilda får ett korrekt bemötande.
KU-ledamöter för partierna M, FP, C och KD reserverade sig mot KU:s beslut.