I den föreslagna modellen införs en gemensam kunskapsbas för näraliggande specialiteter, samtidigt som fler specialiteter får status som basspecialiteter. Syftet är att säkra tillgången till kompetens för volymmässigt stora patientgrupper, samtidig som man undviker att utbildningsvägarna blir onödigt långa.
I sitt remissvar, som underremitterats till samtliga specialitets-, yrkes- och lokalföreningar, skriver Läkarförbundet att konstruktionen kan ge ett välkommet utrymme för forskning, undervisning och ytterligare fördjupning. Man betonar dock att den gemensamma basen bör bli tillräckligt omfattande för att läkare från samtliga specialiteter ska kunna fungera som bakjour inom området som helhet.

När det gäller enskilda specialiteters plats i det föreslagna systemet bifaller Läkarförbundet förslaget att akutmedicin blir basspecialitet, något som man tror skulle kunna bidra till både kvalitetsutveckling och en bättre arbetsmiljö. Svenska barnläkarföreningen är dock orolig för att förslaget skulle utarma kompetensen inom akut handläggning av barn och ungdomar, och Läkarförbundet föreslår att man överväger akut pediatrik som en särskild specialitet.

Utredningen har också föreslagit att ansvaret för specialitetsindelningen förs över från Socialstyrelsen till det av regeringen utsedda Nationella ST-rådet. Syftet är att korta beslutsvägarna och göra systemet mer anpassbart till den medicinska utvecklingen. Läkarförbundet tillstyrker det förslaget.