Den 3 maj kom Riksåklagaren (RÅ) med sitt beslut i granskningen av åklagarnas handläggning av Astrid Lindgren-fallet, se Ingen kritik mot åklagarnas handläggning. Redan då uttryckte narkosläkaren i Läkartidningen stor besvikelse över RÅ:s inställning till åklagarnas insatser.
Artikeln i Dagens Juridik beskrivs i ingressen som ett angrepp på RÅ:s granskning. Narkosläkaren och advokaten Björn Hurtig vill ha en ny kritisk och objektiv granskning av hur målet skötts. Bland annat efterlyser de mod att bemöta de frågor som narkosläkaren själv ställt till RÅ inför hans granskning.
Narkosläkaren och hennes försvarsadvokat är mycket frågande till att RÅ inte har uttalat sig om den debattartikel i Dagens Nyheter som bland andra chefsåklagare Peter Claeson skrev som ett slags försvar till den dåvarande åklagaren i fallet Elisabeth Brandts agerande i fallet. RÅ skrev i sitt beslut att granskningen inte omfattar åklagarnas uttalanden i medier, eftersom dessa inte utgör en del av handläggningen i brottmålsärendet och dessutom inte omfattas av regleringen i rättegångsbalken.
Narkosläkaren och försvarsadvokaten skriver:
»… en åklagare som i en debattartikel tar ställning för en misstanke, det vill säga mot den misstänkte, inte skall ha rätt att handlägga förundersökningen och ta ställning i åtalsfrågan. Saken är enkel; ger man uttryck för en subjektiv uppfattning i en artikel är risken överhängande att man inte är objektivt inställd till vare sig misstanken eller den misstänkte. Man har så att säga redan tagit ställning i sak.«
I artikeln pekar narkosläkaren och försvarsadvokaten också på att RÅ visar förståelse för att åklagaren Peter Claeson till att börja med inte ville tillmötesgå försvarets begäran om en vertikal revision av analyssvaret som låg till grund för brottsmisstanken.
Narkosläkaren och försvarsadvokaten tar också upp de möten som de haft med åklagare och polis under förundersökningstiden. Försvarssidan ställde frågor som de utlovades skriftliga svar på. Som de fortfarande väntar på. Mötena protokollfördes inte heller. Detta var något som narkosläkaren påpekade i sitt skriftliga yttrande till RÅ inför granskningen, men som han alltså inte besvarat i sitt beslut.
Narkosläkaren och försvarsadvokaten är också kritiska till att RÅ inte hade något att anmärka på att åklagaren inte lade ner åtalet efter att den norska rättstoxikologen Jørg Mørland kommit med sitt yttrande. Enligt RÅ hade det egentligen »inte kommit till något som ställde åtalet i helt ny dager«.
Narkosläkaren och försvarsadvokaten skriver att det är tydligt att yttrandena från Jørg Mørlands svar innebar att det rådde enorma tvivel om ett brott över huvud taget hade begåtts.
»En del tycker att granskningen har karaktären av ett ´cover up´. Vi vill inte ta dessa ord i vår mun«, skriver narkosläkaren och advokaten. Men man anar att det är precis vad de egentligen velat göra.