– Många inser att det kan vara bra att man renodlar och samordnar all kunskapsuppbyggnad inom hälsa, vård och omsorg som i dag utförs i flera statliga myndigheter till en myndighet, säger Karin Rhenman, chefsförhandlare på Läkarförbundet.
Hon har följt utredningen och deltagit i informationsmöten som representant för styrelsen för Saco-S, förhandlingsdelegation för statligt anställda akademiker.
Enligt Karin Rhenman har det inte kommit »någon massiv kritik från fackliga myndighetsföreträdare« från de verksamheter som föreslås få helt ny kostym:
– Man ser värdet av att samordna sig, särskilt när det gäller den statliga styrningen av kunskapsuppbyggnad. Däremot får man nog förvänta sig en del motstånd från en del myndighetsledningar, säger hon.
Enligt henne är förslagen i utredningen fackligt intressanta utifrån »att akademiker i staten vill bidra till den statliga verksamhetens resultat och utveckling«.
– Utredningen har under arbetets gång informerat och förankrat sina förslag. Man har också varit ute på myndigheter där man träffat fackliga företrädare lokalt för att vinna gehör för sina förslag.
Skulle förslaget bli verklighet föreslår utredningen att anställda vid berörda myndigheter har rätt att följa med över till den nya myndigheten, så kallad verksamhetsövergång – att arbetsuppgifterna består men utförs hos annan arbetsgivare.
– Det betyder att de anställda har rätt att följa med även om de kanske måste ansöka om sina nya positioner, säger Karin Rhenman.
Läkarförbundet har cirka 1 700 statligt anställda medlemmar, varav cirka 115 som arbetar på de statliga vårdmyndigheterna. Huvuddelen av medlemmarna som är anställda inom staten arbetar som lärare inom medicinska fakulteter på universiteten.