Läkarutbildning efter behov
Läkarutbildningen i Sverige ska dimensioneras efter Sveriges invånares behov. Det beslöt fullmäktige, och gav därmed sitt stöd till en motion från en enskild medlem. Jens Ellingsen från Sylf undrade hur man ska mäta detta behov, och såg en risk för att kvaliteten i läkarutbildningen skulle utarmas. Han tyckte därför att det skulle räcka med att anse motionen besvarad. Men efter votering och med knapp majoritet gav fullmäktige sitt bifall till motionen.

Medel till fackligt arbete i privat regi
Läkarförbundet ska verka för att medel för fackligt arbete inkluderas i avtal för offentligt finansierad vård som drivs i privat regi. Så lydde ett krav från Värmlands läkarförening.
CS yrkade avslag på motionen, bland annat eftersom fackligt arbete på arbetstid är reglerat i lag. Fullmäktige gick ändå på Värmlandsläkarnas linje.

70-årsgräns tas bort
För fem år sedan införde Läkarförbundet flexibel pensionsålder i medlemskapet. Den som fyllt 61 år anmäler själv till förbundet när hen upphört med sin yrkesverksamhet, och blir då pensionärsmedlem med lägre avgift. I stadgarna fanns också en övre gräns: hade man fyllt 70 år blev man automatiskt pensionärsmedlem. Nu när fler arbetar högre upp i åldrarna skapade 70-årsgränsen problem. Hur skulle den som fortsätter att arbeta efter 70 kunna få stöd i yrkesfrågor av förbundet? CS föreslog därför en stadgeändring där 70-årsgränsen helt enkelt tas bort. I stället får alla som fyllt 61 själva anmäla när de upphör med sin yrkesverksamhet. Stadgeändringen gick igenom.

Medlemsavgiften oförändrad för de flesta
Medlemsavgiften för 2013 blir densamma som i år, utom för läkare under kompletteringsutbildning, beslutade fullmäktige. De sistnämnda får betala 600 kronor per år, en höjning med 350 kronor. Detta för att de ska få Läkartidningen.