Förbundets fullmäktigemöten, som i några års tid har hållits i början av december, flyttar nu tillbaka till försommaren. Därför infaller 2012 års fullmäktigemöte endast ett halvår efter det förra. Och därför är det ett kortare möte än vanligt. Endast en dag har avsatts för mötet, som hålls i Täby utanför Stockholm i dag den 1 juni.
Läkarförbundets ordförande, Marie Wedin, som föreslås bli omvald till ordförande senare under eftermiddagen, tog upp några aktuella frågor i sitt inledningstal.
• Läkaravtalet. Nytt avtal slöts i april. Redan före jul ska nästa avtalsrörelse med Sveriges Kommuner och landsting påbörjas.
• Vårdvalet. Förbundet följer upp vårdvalet i primärvården. När vårdvalet utvidgas till specialistvården är det viktigt för förbundet att veta hur man vill påverka utformningen och villkoren.
– Här måste vi vara på tårna.
• Läkarmedverkan i vården av de mest sjuka äldre. Läkarförbundets idé med kommunöverläkare slår inte an i omvärlden.
– Det går trögt. Man gör inte vågen över kommunöverläkarbegreppet.
• Vårdgarantin och undanträngningseffekter. Här bedömer Marie Wedin att det finns goda chanser för förbundet att få gehör för ökat fokus på medicinska prioriteringar, att få »medicinska prioriteringar att väga tyngre än almanackan«.
• Stefan Carlssons förslag till ny myndighetsstruktur. Läkarförbundet har inledningsvis varit positivt.
– Vi är för nationell samordning. Men vi måste verkligen fundera på hur vi ska ställa oss till förslagen.
Läkarförbundet planerar ett symposium i frågan under Almedalsveckan.
• Internationellt. Inte bara Sverige arbetar med utmaningen att klara vården av allt fler äldre i befolkningen.
– Världen åldras.
• Antibiotikaresistens. Internationellt gemensam forskning krävs för att få fram nya antibiotika.
– Hittar vi inga nya får vi sluta med reservdelskirurgi, cancerbehandling med mera. Det är ett ruggigt scenario.
• Läkarrollen. Läkarförbundets syn på läkarens roll i vården och samhället ska formuleras med hjälp av en medlemsundersökning. I mitten av augusti ska medlemmarna tillfrågas.


Foto: Göran Segeholm