JO beslutade den 29 juni i de fyra ärenden som inkommit det senaste året, där anmälarna huvudsakligen vill att JO prövar om det är förenligt med svensk grundlag att landsting utfärdar generella förbud mot fotografering, filmning och ljudupptagning.
Alla fyra ärenden avskrivs. I två fall skriver JO att anmälningarna inte föranleder åtgärd från JO:s sida, i två fall att de inte föranleder fortsatt utredning.
JO har dock tidigare uttalat sig i liknande ärenden. I det senaste av dem (diarienummer: 3909-2010, se JO:s webbplats) skrev Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger bland annat att huvudregeln är att myndigheters dörrar ska stå öppna för medborgarna. Däremot utgör lokalerna inte platser där allmänheten har rätt att vistas efter eget gottfinnande. Myndigheterna får begränsa allmänhetens tillträde, men det får inte göras godtyckligt eller av ovidkommande skäl. Några citat ur uttalandet:
»Av kravet på att uppställda regler ska ha saklig grund följer att möjligheterna att begränsa allmänhetens tillträde till och frihet att vistas i en myndighets lokaler kan variera beroende på vad slags verksamhet som bedrivs. Det är t.ex. skillnad mellan att besöka ett kommunalt bibliotek (jfr JO 2009/10 s. 436) och att uppehålla sig i landstingens sjukhuslokaler (jfr JO:s beslut med dnr 601-1986, som omnämns nedan).«
»Om risker för ordningsstörningar eller integritetskränkningar kan förebyggas genom ett fotograferingsförbud är detta att föredra framför att helt utestänga allmänheten från en myndighetslokal.«
»I ett beslut den 27 mars 1987 (dnr 601-1986) godtog JO att en sjukhusledning av integritetsskäl hade förbjudit fotografering utan särskilt tillstånd i sjukhusets lokaler, inklusive en cafeteria dit allmänheten hade tillträde.«