Att släppa kravet på att alla Läkarförbundets medlemmar ska vara medlem både i en lokal- och en yrkesförening skulle rucka på hela organisationsstrukturen inom förbundet, och det har varit känt en längre tid att organisationsutredningen anser att det vore ett för högt pris att gå chefsföreningen till mötes och låta läkare i chefsposition slippa lokalföreningsobligatoriet (se LT 43/2011). Detta var också CS åsikt.
Frågan avgörs dock ytterst av fullmäktige, och Thomas Lindén, ordförande för Chefsföreningen och – det passade han på att betona – själv stolt medlem i Göteborgs läkarförening, återupprepade de argument man tidigare framfört. Det handlar om de trovärdighetsproblem som uppstår när en chef ska agera som arbetsgivarrepresentant gentemot den lokalförening hen själv är med i.
– Det är inte ett problem för alla chefer, men för några, framförallt för läkare som nått lite högre position. Vi måste ha en organisation som inte gör att vi tappar de som är chefer, framhöll Thomas Lindén.
Regina Göbel från Gotlands läkarförening pläderade däremot för CS linje.
– Det är viktigt att värna obligatoriet. I dagsläget finns det ingen anledning att godkänna särintressen.
Chefsföreningens krav backades upp av Sylf och privatläkarna, och frågan fick till slut avgöras genom votering där CS linje vann med siffrorna 69 mot 62.
Även övriga beslut i organisationsutredningen gick CS väg. En stadgeändring klubbades igenom med innebörden att när det finns flera lokalföreningar i ett område med enbart en huvudman måste det bildas en regionförening som motsvarar huvudmannen. Regionföreningen tar över förhandlingsmandatet från lokalföreningarna, medan rätten att ta in medlemsavgift ligger kvar på lokalföreningarna liksom rätten att utse delegater till förbundsfullmäktige.
Ett annat beslut var att läkare som är anställda av industrin ska få en egen yrkesförening. I dag är dessa läkare utspridda över olika föreningar – som Sylf, Sjukhusläkarna och DLF – utan att många gånger känna sig hemma i någon av dem.
– Med en sådan förening kan vi ge bättre stöd till dem och fånga upp fler av dem som medlemmar, framhöll organisationsutredningens ordförande Johan Ljungberg.
Det beslutades också att ombudsmannaorganisationen ska stärkas. Bakgrunden är bland annat att medlemsärendena blivit fler som ett resultat av en tuffare attityd från arbetsgivarna.
– Det finns ett stort behov av ökad professionalitet. Ansvaret kan inte ligga på kollegan på bakt-lab, sa Johan Ljungberg.
Förslag på hur ett sådant stärkt ombudsmannastöd ska finansieras och organiseras ska tas fram av läkarförbundets VD.
Den viktigaste frågan som kvarstår i organisationsutredningen är hur mandatfördelningen i fullmäktige ska se ut framöver. För ett halvt år sedan beslutade fullmäktige med knapp majoritet att inriktningen ska vara att lokalföreningarna ska få ett större relativt inflytande.
CS önskade skjuta på beslutet till nästa fullmäktige för att kunna ta ett större grepp på frågan. Man redovisade dock några tänkbara fördelningsprinciper, av vilka flera innebar ett minskat antal mandat för Medicine studerandes förbund, MSF. Det fick Madeleine Liljegren från MSF att gå upp i talarstolen och uppmana förbundet att slå vakt om det engagemang som finns bland läkarstudenter.
– Läkarförbundet ska vara ett förbund för alla läkare under hela karriären. Och karriären börjar vid uppropet på läkarprogrammet.


– Det finns ett stort behov av ökad professionalitet. Ansvaret kan inte ligga på kollegan på bakt-lab, sa organisationsutredningens ordförande Johan Ljungberg. Foto: Göran Segeholm.