Sverige saknar reglering som säger hur beslut inom vården ska fattas för vuxna som inte själva kan uttrycka sin vilja, exempelvis dementa, medvetslösa patienter eller patienter med allvarlig psykisk ohälsa. Detta förhållande har länge kritiserats för den rätts­osäkerhet det skapar för både personal och patienter när sådana beslut likväl måste fattas.
Brister i regelverket kring beslutsoförmögna patienter kan också leda till att viktig forskning inte kan genomföras.

Nu har regeringen beslutat att tillsätta en utredning om beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjukvård, tandvård och forskning. Utredningen ska ta ställning till hur och av vem det ska avgöras om en person är besluts­oförmögen, och vem som i så fall ska fatta beslut i dennes ställe.

För ett år sedan begärde en rad myndigheter och organisationer, däribland Socialstyrelsen, Läkaresällskapet, Centrala etikprövningsnämnden, Statens medicinsk-etiska råd och Sveriges Kommuner och landsting i en gemensam skrivelse att vården av icke beslutsföra patienter skulle regleras.

Avsaknaden av reglering kring beslutsoförmögna har gjort att Sverige inte kunnat ratificera Europarådets biomedicinkonvention.