Sedan 2005, det år då etikavtalet mellan industrin och SKL trädde i kraft, har utrymmet för fortbildning för läkare, både extern och intern, stadigt minskat. Det visar Läkarförbundets regelbundna fortbildningsenkäter. Numera ägnar en läkare i snitt 7,4 dagar per år åt extern fortbildning och tre timmar i veckan åt egen och intern fortbildning (se LT 41/2011).
Men variationen är stor, konstaterade Läkarförbundets vd Håkan Wittgren på ett seminarium under Almedalsveckan.
– Det är väldigt tydligt hur klimatet påverkar utrymmet för fortbildning. Där det finns en fortbildningsplan får man också mer fortbildning. Det gör att vi tror att det är mer en strukturfråga än en chefsfråga.
Det som Läkarförbundet beskrivit i siffror är det som personalen själv upplever, framhöll Peter Svensson, överläkare vid Skånes universitetssjukhus.
– Vi som är på golvet hör att det finns beslut om att vi ska dra in på kongresser.
Han tyckte att verksamhetscheferna borde ta mer ansvar för att se till att den fortbildning som läkare får blir strukturerad och motsvarar verksamhetens behov. Men något system med fortbildningspoäng och recertifiering vill han inte se.
– Poängen ska vi ha kvar på andra sidan Atlanten.

Även på Läkemedelsverket har man nåtts av signalerna om att fortbildningen alltmer får stryka på foten, berättade Christina Åkerman, generaldirektör för Läkemedelsverket. Hon påminde om att en stor del av befolkningen över 80 år har många läkemedel, något som ställer höga kompetenskrav på vårdens personal.
– Därför är det väldigt oroväckande att allmänmedicinare och geriatriker är de grupper där fortbildningen gått ned mest påtagligt.
Birgitta Rydberg (FP), sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, menade att det skett ett uppvaknande hos landstingen den senaste tiden om att fokus på produktion varit för stort.
– Jag vill inte säga att vi har tappat bort utbildningsuppdraget, men det har fallit lite bakom.
Hon menade att tiden, snart ett decennium efter etikavtalets tillkomst, är mogen att låta huvudmännen ta hela fortbildningsansvaret. Politikerna måste ställa krav på att verksamheterna har planer för fortbildning och på att man följer upp hur de efterlevs.
– Vi följer upp ekonomi och vårdproduktion. Vi måste följa upp utbildning och forskning så att man lever upp till hela åtagandet, där det ingår att medarbetarna ska vara rustade för den vård som ges i morgon.
Håkan Wittgren berättade att man tagit upp frågan om fortbildning i samband med årets löneförhandlingar med SKL, och att det togs emot positivt.
– De har lovat att bjuda in oss till till diskussion kring frågan. De ser också att det är ett bekymmer.


Vad händer mer i Almedalen? Läs Anne Brynolfs iakttagelser från rosornas ö, nedtecknade i Läkartidningens blogg.