Hälsokonton efter amerikansk modell, Kaiser Permanente. Det föreslår regeringens utredare Johan Assarsson, ordförande i Patientmaktsutredningen som i delar presenterades under politikerveckan i Almedalen. Kontot föreslås innehålla vårdinformation, en kopia av journalen, tillsammans med e-tjänster på hälso- och sjukvårdsområdet.
– Hälsokontot är tänkt att bli en sammanhållen enhet, vartill information kan tankas ner. Kontot ska vara gratis och ska dels spegla patientjournalen dels fungera som en portal för ett antal statligt eller privat distribuerade tjänster på hälso- och sjukvårdsområdet, säger Johan Assarsson vid seminariet »Patientmakt i praktiken? Är det möjligt för alla eller bara för vissa?«, arrangerat av Center för e-hälsa i samverkan, CeHis.

Den färska promemorian »Patientens tillgång till sin journal« är en i raden av regeringens utredningar som syftar till att stärka patientens inflytande och egenmakt i vården, och ingår i 2012 års Dagmaröverenskommelse.
– I dag har patienten rätt till en kopia av sin journal. Men det är många kockar i journalsoppan. Det måste vara tydligt för vilken information vården har ansvar, och vad jag själv som patient har ansvar för. Och det måste vara väldigt tydligt vilka delar som integreras i journalen, säger Johan Assarsson, tidigare regiondirektör i Västra Götaland.
– Vi har inte fått uppgift att göra rättighetslagstiftning i så mening att kunna gå till domstol och utkräva rättigheter, men jag utgår från att detta är rättigheter: att vården inte begår lagtrots och att någon av Stefan Carlsons utrednings generaldirektörer kommer att sörja för att lagen efterlevs, fortsätter han.
En olöst fråga är att se till att obehöriga inte får tillgång till patientinformation, motsvarande vad som hände med belastningsregistret, varifrån arbetsgivare kunnat hämta information. Ett annat frågetecken gäller vem som tar ansvar för patientinformationen i hälsokontot.
– Det måste vara tydligt vilka delar som integreras i journal. För vilken information som vården har ansvar, och vilken information som åligger patient, säger Johan Assarsson.