Förslaget att skapa den nya Inspektionen för vård och omsorg skickades ut av Socialdepartementet i mitten av juni. I stora drag innebär det att man bryter loss Socialstyrelsens tillsynsavdelning, med omkring 500 anställda, och gör denna till en egen myndighet.
Departementet har gått snabbt fram. Remisstiden på förslaget går ut den 21 augusti, men redan i slutet av juni utsåg regeringen generaldirektör för den nya myndigheten, Gunilla Hulth-Backlund (se LT nr nr 29–31 och nr 32–33/2012).
Mycket snabbt, tycker Läkarförbundets chefsjurist Nils Erik Solberg:
– Vi kommer in väldigt sent, och ska yttra oss om ett förslag man till stora delar redan bestämt sig för. Det kan man tycka är olyckligt.
I sitt remissvar har Läkarförbundet därför valt att inte ta ställning för eller emot helheten. I stället pekar man ut några fördelar och risker med förslaget. Själva grundtanken, att lägga tillsynen i en egen myndighet, ser förbundet positivt på:
– Att skapa en tydligare åtskillnad mellan normering och tillsyn ligger i linje med vad Läkarförbundet driver, säger Nils Erik Solberg.
Men förbundet ser också risker med förslaget. En risk är att erfarenhetsutbytet med Socialstyrelsens normerings- och utvecklingsarbete försvåras om tillsynen flyttas ut. En annan är att det kan bli uppstartsproblem om man skapar en helt ny myndighet, problem som kan drabba tillsynsarbetet.
Samtidigt med det här förslaget skickade Socialdepartementet också ut Stefan Carlssons utredning »Gör det enklare!« på remiss. Han föreslår också en ny inspektionsmyndighet, men större och med ett bredare uppdrag än i departementets eget förslag. Remissvaren på denna utredning ska vara inne den 21 september.